2017/10/04

2017/09/18

2017/08/28

2017/08/15

Przyciąganie liny wyciągu górnego do barków, czyli ćwiczenie na tylny akton mięśni naramiennych.

Przyciąganie liny wyciągu górnego do barków, czyli ćwiczenie na tylny akton mięśni naramiennych.
           fot. gymworkouts.info

Mię­śnie nara­mienne dzielą się na trzy aktony, wła­śnie zda­łem sobie sprawę, że na blogu nie ma ani jed­nego ćwi­cze­nia na ich tylną część! Naj­wyż­sza pora to nadro­bić – przy­cią­ga­nie liny wyciągu gór­nego do bar­ków!

2017/08/07

Neapol, baza noclegowa wśród rewelacyjnych okolic.

Neapol, baza noclegowa wśród rewelacyjnych okolic.

Neapol jako miej­sce doce­lowe na urlo­pie, czy baza noc­le­gowa dla miejsc nieco odda­lo­nych od mia­sta. Zde­cy­do­wa­nie to dru­gie, sam Neapol mimo swo­jego nie­po­wta­rzal­nego kli­matu, roz­cza­ro­wuje. Na szczę­ście poło­żony jest w świet­nej oko­licy, dla­tego wła­śnie warto tutaj wpaść na kilka dni.

2017/07/31

2017/07/24

2017/07/18

Zwycięstwo w konkursie Profil Aktywny! Mamy to!

Zwycięstwo w konkursie Profil Aktywny! Mamy to!

„Artur od dawna marzy o tre­ningach siło­wych w Los Ange­les. Chciałby odwie­dzić kul­tową siłow­nię Gold’s Gym w Venice, gdzie tre­no­wał m.in. Arnold Schwa­rze­neg­ger, znaj­du­jącą się przy Bul­wa­rze Ocean Front-Walk siłow­nie Muscle Beach oraz street wor­kout’ową siłow­nię na plaży w St. Monica.