2018/07/30

INSTAGRAM TV - Mój plan treningowy!

INSTAGRAM TV - Mój plan treningowy!

Insta­gram TV, czyli nowe medium i powiedzmy, że nowy for­mat wideo. Ta pio­nowa alter­na­tywa dla YouTube’a, powstała w związku z tym, że coraz czę­ściej korzy­stamy z inter­netu w tele­fo­nach, niż kom­pu­te­rach, gdzie ekran jest poziomy.

W związku z tym, że ogól­nie for­mat wideo jest atrak­cyj­niej­szy od formy pisa­nej, posta­no­wi­łem, że sko­rzy­stam z tego medium i co jakiś czas nagram jakiś film.

2018/04/23

2018/03/24

2018/03/18

2018/03/08

Rack Pull / Rack Deadlift, czyli ciąg z martwym punktem na podwyższeniu.

Rack Pull / Rack Deadlift, czyli ciąg z martwym punktem na podwyższeniu.
fot. generationiron.com

Rack Pull i Rack Deadlift w języku angiel­skim, dwie nazwy na jedno ćwi­cze­nie. W języku pol­skim jesz­cze się nie doro­bi­li­śmy wła­snego okre­śle­nia, ale opi­sać to ćwi­cze­nie jest dość łatwo. Tak naj­pro­ściej – mar­twy ciąg ze sztangą na podwyż­sze­niu.

2018/02/27

2018/02/17

Ronnie Coleman - galeria zdjęć.

Ronnie Coleman - galeria zdjęć.

Kul­tu­ry­styka eks­tre­malna i Ron­nie Cole­man, jeden z naj­po­tęż­niej­szych i naj­sil­niej­szych kul­tu­ry­stów wszech cza­sów. Swoje starty w zawo­dach zakoń­czył kilka lat temu, wtedy nie miał sobie rów­nych. Dziś do powtó­rze­nia, może i do prze­bi­cia jego wyni­ków wol­nym kro­kiem zbliża się Phil Heath.

2018/02/12

Odwodzenie ramienia w opadzie tułowia z linką wyciągu dolnego.

Odwodzenie ramienia w opadzie tułowia z linką wyciągu dolnego.

Odwo­dze­nie ramie­nia w opa­dzie tuło­wia z linką wyciągu dol­nego to fajne ćwi­cze­nie, które nawet z nie­wiel­kim obcią­że­niem, potrafi dobrze dać w kość. Co ważne, tył bar­ków na tre­nin­gach u wielu osób czę­sto jest pomi­jany. Część osób nawet nie zdaje sobie z tego sprawy, że przy­kła­dowo uno­sze­nie sztangi przed siebie, o wiele bar­dziej obciąża przed­nią część mię­śni nara­mien­nych niż tylną.