2015/12/30

2015/12/28

2015/12/23

2015/12/21

2015/12/17

HIIT: opis, zalety, trening!

HIIT: opis, zalety, trening!

HIIT, czyli tre­ning inter­wa­łowy o wyso­kiej inten­syw­no­ści. Ta forma ruchu aktu­al­nie jest jedną z naj­chęt­niej sto­so­wa­nych w USA. Zapewne ma to zwią­zek z efek­tyw­nym spa­la­nie tłusz­czu, któ­rego jakby nie patrzeć, Ame­ry­ka­nom nie bra­kuje (Pola­kom rów­nież?)...

2015/12/13

Trójmiejskie siłownie - CrossFit 3miasto

Trójmiejskie siłownie - CrossFit 3miasto

CrossFit 3miasto, niedawno prze­te­sto­wana przeze mnie siłow­nia, mekka trój­miej­skiego Cros­sFit’u. Jeśli nie możesz już patrzeć na maszyny i wyciągi, a Two­imi naj­więk­szym przy­ja­cie­lem tre­ningowym jest sztanga, to ist­nieje duża szansa, że Ci się tutaj spodoba.

2015/12/10

2015/12/08

2015/12/04

2015/12/01

Trójmiejskie siłownie - Studio Sylwetki Forfit / Zaspa

Trójmiejskie siłownie - Studio Sylwetki Forfit / Zaspa

Siłow­nia Stu­dio Syl­wetki For­fit na Zaspie w Gdań­sku to miej­sce, gdzie tre­nin­gowa nuda ni­gdy Cię nie dopad­nie. Tre­ning siłowy, sztuki walki, a może cross­fit? Tego wszyst­kiego możesz śmiało spró­bo­wać wła­śnie tam.

2015/11/29

2015/11/27

2015/11/25

Ukryta siła - recenzja

Ukryta siła - recenzja

„Ukryta siła” to książka opo­wia­da­jąca histo­rie czło­wieka, który lekko mówią, c zmar­no­wał dużą część swo­jego życia, aby w ostat­niej chwili się ock­nąć i wziąć w garść. Efek­tem czego w kwie­cie wieku staje się „jed­nym z naj­spraw­niej­szych ludzi na świe­cie”.

2015/11/23

Już otwarta najnowocześniejsza klinika ortopedyczno-rehabilitacyjna w Polsce.

Już otwarta najnowocześniejsza klinika ortopedyczno-rehabilitacyjna w Polsce.

W dzi­siej­szym świe­cie rzą­dzi tech­no­logia, kto się nie roz­wija, w isto­cie cofa się. Praw­do­po­dob­nie Enel-Med ze współ­pracy z Legią War­szawa coś na ten temat wie­dzą, otwie­ra­jąc naj­no­wo­cze­śniej­sza kli­nikę orto­pe­dyczno-reha­bi­li­ta­cyjną w Pol­sce.

2015/11/22

2015/11/19

2015/11/15

2015/11/12

2015/11/10

Thruster, podwójny wycisk za jednym zamachem.

Thruster, podwójny wycisk za jednym zamachem.
                     fot. statenislandcrossfit.com

Thru­ster to ćwi­cze­nie, które pew­nie poko­chasz, albo od razu znie­na­wi­dzisz. Wszystko za sprawą pro­stego zabiegu, czyli połą­cze­nia dwóch odręb­nych ruchów w spójną jed­ność. Przy­siady i wyci­ska­nie sztangi nad głowę, mie­szanka wybu­chowa.

2015/11/07

Trójmiejskie Siłownie - RANKING

Trójmiejskie Siłownie - Ranking


Dziś na blogu oficjalnie rusza ranking siłowni w Trójmieście. Wpis stworzony specjalnie dla aktywnych mieszkańców i turystów odwiedzających Gdańsk, Sopot i Gdynię. Nie wiesz gdzie ćwiczyć? Sprawdź to tutaj!

Wpis podwieszony z prawej strony bloga!


Idea testowania siłowni powstała pod koniec lipca. Zapoczątkował ją wpis "Trójmiejskie siłownie. Gdzie ćwiczyć, a skąd uciekać?!". Aby testy miały jakikolwiek sens, muszą paść ofiarą rankingu, stąd ten wpis. 


Trójmiejskie Siłownie - Ranking

1. Calypso Morena (Gdańsk), ocena 5,3 /6

2. Tiger Gym, (dawniej Fitstacja) /Alchemia (Gdańsk), ocena 5,2 /6

3. CrossCore (Gdańsk), ocena 5,0 /6

3. Fitness Club S4 (Gdynia), ocena 5,0 /6

5. Calypso Przymorze (Gdańsk), ocena 4,9 /6

6. PowerPit Gym (Gdańsk), ocena 4,8 /6

6. CrossFit 3miasto (Sopot), ocena 4,8 /6

6. Tiger Gym /Chełm (Gdańsk), ocena 4,8 /6

6. Fitness Leon (Gdańsk), ocena 4,8 /6

10. Impuls Fitness (Gdańsk), ocena 4,7 /6

10. Tonezone Fitness Multiplex (Gdańsk), ocena 4,7 /6

12. Tiger Gym Riviera (Gdynia), ocena 4,6 /6

12. Jatomi Fitness /Klif (Gdynia), ocena 4,6 /6

12. Energy Club (Gdynia), ocena 4,6 /6

12. Studio Sylwetki Forfit /Zaspa (Gdańsk), ocena 4,6 /6

16. Adrenaline Gym (Gdańsk), ocena 4,5 /6

16. Tiger Gym /Manhattan (Gdańsk), ocena 4,5 /6

18. Calypso (Sopot), ocena 4,2 /6

18. Premium Fitness & Gym (Gdańsk, 24h), ocena 4,2 /6

20. Good Luck Club (Gdańsk, 24h), ocena 4,1 /6

21. Tiger Gym /Szadółki (Gdańsk), ocena 4 /6

22. My Gym /Galeria Bałtycka (Gdańsk), ocena 3,4 /6Ranking aktualizowany wraz z publikacjami kolejnych testów siłowni. 


Wszystkie siłownie w rankingu testowane są według konkretnego wzoru. Pod uwagę biorę wszystko co możliwe, czyli m.in. sprzęt, czystość, szatnie bądź cenę. W związku, z tym że nie każdego tak bardzo obchodzi każdy z tych punktów (mnie również), np. cena nie ma dla mnie najmniejszego znaczenia, bo używam karty multisport. To postanowiłem wybrać kilka siłowni, które osobiście lubię i polecam nie patrząc na oceny. W śród nich znajdzie się na pewno cały kompleks Fitness Authority: Power Pit, Impuls Fitness, CrossCore. Każda z tych siłowni jest bardzo dobra i w dodatku wszystkie znajdują się w jednym miejscu. Super klubem jest też Calypso Morena (aktualny nr 1 w rankingu) i Premium Fitenss & Gym (ten natomiast w rankingu dość nisko). 


Sprawdź też jak wygląda najpopularniejsza siłownia na świecie!
Gold's Gym - Venice CA


Chcesz być na bieżąco z wpisami na blogu? Polub efitka na FACEBOOK'u

2015/11/06

2015/11/02

Hiszpańska Cartagena + militarny bonus.

Hiszpańska Cartagena + militarny bonus.

Car­ta­gena to śred­niej wiel­ko­ści mia­sto w Hisz­pa­nii, któ­rego początki się­gają jesz­cze setek lat p.n.e. Miej­sce bar­dzo stare, więc i jest co zwie­dzać. A jeśli będzie nam mało histo­rii, to „mili­tarny bonus” (bar­dziej współ­cze­sny) powi­nien zała­twić sprawę.

2015/10/28

Wąskie wyciskanie sztangi na ławce płaskiej.

Wąskie wyciskanie sztangi na ławce płaskiej.
                          fot. fitnessandpower.com

Wąskie wyciskanie sztangi na ławce płaskiej, jedno z lepszych ćwiczeń na tricepsy, które pozwala na użycie dużo większego ciężaru niż w przypadku innych ćwiczeń na tę partię mięśniową. Dobre rozwiązanie, jeśli naszym priorytetem treningowym jest np. siła.

2015/10/26

2015/10/22

Calp, zdobyć szczyt w Parque natural del Penón de Ifach

Calp, zdobyć szczyt w Parque natural del Penón de Ifach

Calp to nie­wiel­kie, typowo tury­styczne mia­steczko, któ­rego naj­więk­szą atrak­cją jest Parque natu­ral, coś na wzór naszego Parku Kra­jo­bra­zo­wego. Penón de Ifach to dal­sza część nazwy parku, a dokład­nie szczytu, który kró­luje nad mia­stem.
Jeśli jesteś osobą aktywną (skoro tra­fi­łeś na tego bloga, to zakła­dam, że tak)? Lubisz zdo­by­wać góry, lubisz się tro­chę po wspi­nać, albo lubisz nieco trud­niej­sze spa­cery? To Calp i ten wpis powi­nien przy­paść Ci do gustu. Podmiej­ski Parque natu­ral z zale­d­wie 332 metro­wym szczy­tem, to mogłoby się wyda­wać, nic nad­zwy­czaj­nego. W rze­czy­wi­sto­ści jest tro­chę ina­czej. Penón de Ifach to góra nie­duża, ale za to stroma. Szlak otwarty dla tury­stów to tylko 1/4 drogi. Dal­szą część trzeba poko­nać na wła­sną odpo­wie­dzial­ność.

Calp, Penón de Ifach jeszcze wcześnie rano

Calp, Penón de Ifach i tunel, za którym idziemy już na własną odpowiedzialność.

Calp, Penón de Ifach i łapa się zgadza

Penón de Ifach, trasa

Penón de Ifach, trasa

Penón de Ifach, tunel


Zdo­by­cie szczytu Penón de Ifach nie powinno zająć wię­cej niż dwie godziny. Doli­cza­jąc do tego „czas wolny” i zej­ście, to tak plus minus pięć godzin na wycieczkę musimy sobie zare­zer­wo­wać. Jest to czas abso­lut­nie ade­kwatny do wido­ków, jakie przy­go­to­wała dla nas ta góra. Warto też mieć ze sobą jakieś jedze­nie, ponie­waż na samym szczy­cie zasta­niemy jego trzech miesz­kań­ców… Wyjąt­kowo prze­bie­głe dra­nie;)

Penón de Ifach, koty


"O Boże, o Boże... koty"


Widok na Calp

Widok na Calp

Widok na Calp


Więcej o Hiszpanii i nie tylko znajdziesz pod tagiem - Inne. Zapraszam!

2015/10/20

2015/10/18

2015/10/15

2015/10/14

Wyciskanie hantli siedząc na ławce. Jedno z lepszych ćwiczeń na mięśnie naramienne.

Wyciskanie hantli siedząc na ławce. Jedno z lepszych ćwiczeń na mięśnie naramienne.
                 fot. muscleandfitness.com

Wyci­ska­nie han­tli sie­dząc na ławce, świetne ćwi­cze­nie na mię­śnie nara­mienne. Oso­bi­ście uwa­żam, że jest naj­lep­szym i naj­bar­dziej roz­wo­jo­wym ćwi­cze­niem na barki. Wszystko dzięki moż­li­wo­ści uży­wa­nia spo­rych cię­ża­rów w połą­cze­niu z dużym zakre­sem ruchu.

2015/10/12

2015/10/10

2015/10/09

Barcelona, idealne miejsce do zamieszkania!

Barcelona, idealne miejsce do zamieszkania.

Jedną z pierw­szych myśli, jaka poja­wiła mi się w gło­wie po przy­je­ździe do Bar­ce­lony była – „Pier…ę, nie wra­cam”. Uwiel­biam Hisz­pa­nie, a to mia­sto jesz­cze bar­dziej spo­tę­go­wało we mnie to odczu­cie. Śmiało mogę powie­dzieć, że Bar­ce­lona zde­cy­do­wa­nie jest ide­al­nym miej­scem do zamiesz­ka­nia.

2015/10/06

2015/09/23

Rozpiętki na ławce z hantlami, opis i sposób wykonania.

Rozpiętki na ławce z hantlami, opis i sposób wykonania.
Roz­piętki na ławce z han­tlami to świetne ćwi­cze­nie na roz­cią­gnię­cie mię­śni klatki pier­sio­wej. Mimo, że jest to nieco lżej­sze ćwi­cze­nie niż inne tego typu na klatkę pier­siową, to jed­nak nie powinno zabrak­nąć go w naszym pla­nie tre­nin­go­wym.

2015/09/21

2015/09/18

2015/09/16