2015/07/29

Zadbaj o swój blog - podsumowanie See Bloggers 2015

Twój blog jest brzydki P.Opydo

Zad­baj o swój blog, bo to Twoja marka! Bo jesteś eks­per­tem! Nie bój się na nim zara­biać i koniecz­nie zwróć uwagę na to, że Twój blog jest zapewne brzydki. Wykła­dów na te, ale też inne tematy można było w tym roku posłu­chać na See Blog­gers.See Blog­ger, czyli festi­wal dla blo­gowo-vlo­gowy twór­ców. Impreza zro­biona z roz­ma­chem, na któ­rej edu­ko­wało się, jaki i bawiło bli­sko tysiąc uczest­ni­ków. Wykłady od rana do wie­czora prak­tycz­nie bez przerw w bodajże sied­miu salach tema­tycz­nych. Każdy mógł wybrać coś dla sie­bie, nie bra­ko­wało tema­tów pozy­cjo­no­wa­nia, ana­li­tyki, zara­bia­nia czy po pro­stu uświa­da­mia­nia, cho­ciażby jak ważną rolę w świe­cie inter­netu zaczyna odgry­wać użyt­kow­nik mobilny.

Użytkownik zmoblizowany


Chcąc odpo­cząć od natłoku kom­pu­te­ro­wej wie­dzy, orga­ni­za­to­rzy wraz ze spon­so­rami zor­ga­ni­zo­wali rów­nież pre­lek­cje i wykłady bar­dziej luźne. Np. „Warsz­taty Cookin­gowe z marką Sie­mens”, gdzie można było sobie tro­chę pogo­to­wać. Albo cho­ciażby Podróż po świe­cie Why­sky, gdzie mogli­śmy się dowie­dzieć jak wyglą­dała histo­ria tego trunku, przy oka­zji degu­sta­cji -wyjąt­kowo nie­spor­towe: )

Podróż po świecie Whysky


Koniec dnia pierw­szego to rów­nież impreza. Czyli „inte­gro­wa­nie” się do póź­nej nocy… Nato­miast nie­dziela już to świetne poranne śnia­da­nie z marką belVita, bańki z cukry w poka­zie kuchni mole­ku­lar­nej, a póź­niej edu­ka­cji ciąg dal­szy.

śniadanie z belVita

kuchnia molekularna z netto


Pod­su­mo­wu­jąc, impreza bar­dzo fajna, cały czas coś się działo, masa uczest­ni­ków, pre­le­gen­tów i wolon­ta­riu­szy, nie zabra­kło też „gwiazd” blogs­fery i youtu­be­rów. M. in. Tomek Tom­czyk, Paweł Opydo, Eliza Wydrych, Jes­sica Mer­ce­des, Mar­tin Stan­kie­wicz czy cho­ciażby Cyber Marian. Gościem spe­cjal­nym był dzien­ni­karz Mar­cin Mel­ler.

rozmowa o kulturze


Na koniec chciał­bym poin­for­mo­wać o zmia­nach jakie będą zacho­dzić na blog w naj­bliż­szych dniach. Wizu­alne i tech­niczne inspi­ra­cje po SeeBlog­gers. Tym­cza­sem zapra­szam do fol­lo­wa­nia mojego pro­filu na Insta­gra­mie- efitek

8 komentarzy:

 1. Trzeba się wciaż rozwijać :)

  OdpowiedzUsuń
 2. Rozwijanie jest bardzo ważne :)

  OdpowiedzUsuń
 3. Zazdroszczę super sprawa takie spotkanie:) Czytałam już kilka recenzji i raczej większość blogerów zadowolona :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niezadowoleni tylko ci, którzy nie potrafią zrozumieć, że ktoś się napracował, ktoś inny wydał na to pieniądze, a jeszcze ktoś poświęcił swój czas. A my przyjechaliśmy już na "gotowe". ;) A stwierdzenia typu "za dużo było warsztatów", bo takie też widziałem, to już naprawdę szczyt chamstwa;)

   Usuń
 4. Ciekawa jestem zmian, a na następnym tego typu wydarzeniu postaram się już być :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. jeśli mamy taką możliwość, polecam odwiedzać takie wydarzenia, nabyta wiedza -bezcenna;) Pierwsze zmiany już są;)

   Usuń