2015/08/31

2015/08/28

2015/08/18

Przyciąganie drążka wyciągu górnego, trzy podstawowe wersje.

Przyciąganie drążka wyciągu górnego, trzy podstawowe wersje.

Przy­cią­ga­nie drążka wyciągu gór­nego i jego trzy pod­sta­wowe wer­sje. Przy każ­dej ata­ku­jemy mię­śnie pod innym kątem zmie­nia­jąc tylko uchwyt. Dodat­kowo moż­li­wość zmiany obcią­że­nia spra­wia, że tra­dy­cyjne pod­cią­ga­nie na drążku zaczyna zosta­wać w tyle.

2015/08/03