2015/08/28

Camille Leblanc-Bazinet - galeria zdjęć

Camille Leblanc-Bazinet - galeria zdjęć

Dziś nieco ina­czej, zamiast spor­tów syl­wet­ko­wych, chciał­bym przed­sta­wić Camille Leblanc-Bazi­net, czyli młodą dziew­czynę z czo­łówki świata Cros­sFit. Poni­żej kilka infor­ma­cji i mini gale­ria zdję­ć


Ca­mille Leblanc-Bazi­net to młoda dziew­czyna (rocz­niki 88), która w ubie­głym roku wygrała pre­sti­żowe zawody Cros­sFit Games w kate­go­rii Pań. Jej oso­bi­ste rekordy siłowe przy wdze około 60 kg to: przy­siad ze sztangą na karku- 140 kg, mar­twy ciąg- 140 kg i rwanie 86 kg. A więc jest sil­niej­sza niż prze­ciętni bywalce siłowi. Cha­rak­te­ry­zują ją to, że jak duży cie­żar by nie podno­siła to zawsze robi to z uśmie­chem na twa­rzy lub nawet po pro­stu się śmieje;)

Ga­le­rie z innymi spor­tow­cami znaj­dziesz pod tagiem: gale­ria­źr. zdj. to games.crossfit.com i oficjalny profil Camille na Facebook'u


0 komentarze:

Prześlij komentarz