2015/08/03

Ćwiczenie z piłką, rzuć nią o ziemię, wyżyj się!

Ćwiczenie z piłką, rzuć nią o ziemię, wyżyj się!


Pro­ste ćwi­cze­nie z piłką lekar­ska, wygląda nie­po­zor­nie, ale to praw­dziwy wyci­skacz potu. Pod­nieś, rzuć, powtórz… te trzy punkty pozwolą Ci się wyżyć lub po pro­stu zwalą Cię z nóg.Ball Slams, czyli rzuty piłką lekar­ska o zie­mię. Ćwi­cze­nie dyna­miczne, tle­nowe i siłowe zara­zem. Pro­ste tech­nicz­nie, ma na celu wyci­snąć z nas ostat­nie resztki mocy. Dla­tego oso­bi­ście pole­cam wyko­ny­wać je na koniec tre­ningu czy obwodu.

Jeśli lubisz tego typu ćwi­cze­nia, sprawdź: Bur­pees (pad­nij, powstań pod­skocz)

Mię­śni zaan­ga­żo­wa­nych pod­czas wyko­ny­wa­nia tego ćwi­cze­nia z piłka lekar­ska (bądź inną nie­od­bi­ja­jącą się piłką) nie spo­sób wymie­nić. Tre­nu­jemy całe ciało, ale tymi naj­moc­niej pra­cu­ją­cymi mię­śniami są na pewno czwo­ro­głowe ud, pośladki, naj­szer­szy grzbietu i mię­śnie nara­mienne.
Spo­sób wyko­na­nia:
fot. nubry.com
Ball Slams, jest ćwi­cze­niem dyna­micz­nym, z tego względu, przed jego wyko­na­niem, musimy być roz­grzani, koniecz­nie. Dobrą prze­strogą mogą być epi­zody z dzie­ciń­stwa kiedy to rzu­ca­li­śmy kamy­kami „jak naj­da­lej”, a póź­niej bolały nas barki. Pod­czas podno­sze­nie piłki z ziemi ugi­namy kolana, aby utrzy­mać pro­ste plecy. Nie­dawno byłem na szko­le­niu w pracy, gdzie pani fizjo­te­ra­peutka poka­zy­wała jak mocno zwięk­sza się nacisk na krę­go­słup pod­czas nie­wła­ści­wego podno­sze­nia przedmio­tów z ziemi. Nie pamię­tam dokład­nie, ale siła dzia­ła­jąca na plecy była bodajże trzy razy więk­sza o wagi przedmiotu -daje do myśle­nia.
Następ­nie uno­simy piłkę nad głowę, jed­no­cze­śnie lekko prze­chy­la­jąc tułów w przód. Łok­cie utrzy­mu­jemy lekko ugięte, a gdy piłka znaj­dzie się za naszą głową, zatrzy­mu­jemy na sekundę ruch. Po czym z całej siły ciskamy piłką o zie­mie. W tym momen­cie cały ruch powi­nien wycho­dzić z mię­śni naj­szer­szych grzbietu.

To by było na tyle, życzę owoc­nego odstre­so­wy­wa­nia się;)


0 komentarze:

Prześlij komentarz