2015/08/25

Trójmiejskie siłownie - Premium Fitness & Gym

Trójmiejskie siłownie - Premium Fitness & Gym

Pre­mium Fit­ness & Gym, czyli Gdań­ska siłow­nia na temat, któ­rej sły­sza­łem różne opi­nie od tych skraj­nie nega­tyw­nych po bar­dzo pozy­tywne. Jak jest naprawę? No cóż…


Jak już pisa­łem Pre­mium Fit­ness & Gym to siłow­nia usy­tu­owana w Gdań­sku, dokład­nie w Cen­trum Han­dlo­wym Chełm. Czynna 24h na dobę, więc jeśli komuś naj­dzie ochota na tre­ning w środku nocy, to nie ma z tym pro­blemu. Rów­nież nie musimy mar­twić się o dar­mowe miej­sce par­kin­gowe. Nato­miast jeśli wolimy komu­ni­ka­cje miej­ską, to na miej­sce doje­dziemy zarówno auto­bu­sem, jak i tram­wa­jem.

Odczu­cia na widok siłow­ni: ładny, nowo­cze­sny desing, wstępnie pozytywnie. Siłow­nia jest nowa więc to pew­nie dla­tego. Na gło­śni­kach radiowe hity, ogólny kli­mat, ok.


Wcho­dząc na siłow­nie, pierw­sze co nas wita to duża recep­cja, obok mamy sklep z odżyw­kami, a z dru­giej strony sofy i sto­liki, gdzie można pocze­kać np. na part­nera tre­nin­go­wego. Klub hono­ruje róż­nego rodzaju karty typu Mul­ti­sport, co jest plu­sem. Nato­miast ceny zwy­kłych kar­ne­tów dobie­rane są indy­wi­du­al­nie, jak dla mnie nie­zbyt cie­kawe roz­wią­za­nie. Raczej lubię wie­dzieć z góry, co ile kosz­tuje.

Na swo­jej stro­nie inter­ne­to­wej klub chwali się dużymi i kom­for­to­wymi szaf­kami w szat­niach. Nie­stety jest to kłam­stwo. Szat­nia jest o połowę mniej­sza niż w Fit­ness Leon, nato­miast sza­fek jest trzy razy wię­cej. Jak się można domy­ślić, panuje tam ścisk. Zbyt­nio nie ma gdzie usiąść, a pod prysz­ni­cem zastała mnie zimna woda. Sytu­acje tro­chę popra­wia obec­ność sauny (w cenie).

Premium Gym -szatnia

szatnia


Po­wierzch­nia tre­nin­gowa to dość duża siłow­nia podzie­lona na kilka nie­for­mal­nych części. Mamy strefy z orbi­tre­kami, bież­niami, maszy­nami. Jest sala z wol­nym cię­ża­rem, dwie sale do zajęć gru­po­wych i miej­sce do tre­ningu funk­cjo­nal­nego. Maszyny nie są naj­wyż­szej jako­ści co się odczuwa pod­czas ćwi­czeń, ale przy­naj­mniej sprzęt jest nowy i sprawny. I jest go naprawdę dużo.

sklep

maszyny

wolne ciężary

ławki

Na koniec jesz­cze tylko dwa słowa na temat obsługi. Ogól­nie wszystko ład­nie pięk­nie, tylko to nachalne wci­ska­nie potre­nin­gó­wek, bia­łek itp., dość iry­tu­jące zja­wi­sko. Ale cóż, szef zarzą­dził i tak musi być…


Pod­su­mo­wu­jąc:

strefa treningu funkcjonalnego


Sprzęt: 6
Szat­nie: 2
Prysz­nice, toa­lety, czy­stość: 5
Kli­mat, obsługa: 4
Cena: 4

Ocena ogólna: 4,2 /6


2 komentarze:

 1. Fajnie się prezentuje:) choć ja będę raczej szukała w Gdyni.Muszę znów wrócić na siłownię - uwielbiam wpaść w rytm ćwiczeń.
  http://fashionable.com.pl/

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W Gdyni jedna z lepszych to zapewne Pure, tylko te ich umowy... Ahh no tak, rytm ćwiczeń i ta satysfakcja, z dobrze wykonanej pracy;)

   Usuń