2015/09/23

Rozpiętki na ławce z hantlami, opis i sposób wykonania.

Rozpiętki na ławce z hantlami, opis i sposób wykonania.
Roz­piętki na ławce z han­tlami to świetne ćwi­cze­nie na roz­cią­gnię­cie mię­śni klatki pier­sio­wej. Mimo, że jest to nieco lżej­sze ćwi­cze­nie niż inne tego typu na klatkę pier­siową, to jed­nak nie powinno zabrak­nąć go w naszym pla­nie tre­nin­go­wym.

2015/09/21

2015/09/16

2015/09/15

2015/09/07

Prostowanie biodra w klęku podpartym, kiedy pośladki domagają się zmiany.

Prostowanie biodra w klęku podpartym
               fot.leanitup.com


Pro­sto­wa­nie bio­dra w klęku pod­par­tym to tak naprawdę jedno z nie­wielu ćwi­cze­nie, jakie możemy wyko­nać na pośladki bez uży­cia spe­cjal­nie skon­stru­owa­nych do tego maszyn i wycią­gów. A pośladki prę­dzej czy póź­niej zaczną doma­gać się zmian.

2015/09/04

2015/09/03

2015/09/02

2015/09/01