2015/09/15

Ćwiczenia na rozgrzewkę dla biegaczy.

Ćwiczenia na rozgrzewkę dla biegaczy.
             fot. hercs.com

Kilka pro­stych ćwi­czeń roz­grzew­ko­wych przed tre­ningiem bie­go­wym, powinno być obo­wiąz­kiem każ­dego. Oczy­wi­ście tak jak to bywa nie tylko w bie­ga­niu, kwe­stia jest czę­sto przez nas pomi­jana.

Dla­czego duża część ludzi nie roz­grzewa się przed tre­ningiem? Naj­czę­ściej z leni­stwa, ale rów­nież z cał­kiem odwrot­nych sytu­acji, czyli nadmier­nej chęci do tre­ningu. Jeste­śmy tak nakrę­ceni na tre­ning, że chcemy go zacząć od razu. Innym powo­dem pew­nie jest też pośpiech towa­rzy­szący na co dzień coraz więk­szej licz­bie ludzi.

Roz­grzewka przed bie­ga­niem nie musi być skom­pli­ko­wana. Wystar­czą cztery, może pięć ćwi­czeń, po któ­rych śmiało możemy zacząć nasz tre­ning. Choć przy bie­ga­niu pra­cuję całe ciało, to jed­nak na kon­tu­zje nara­żone są głów­nie nogi, na któ­rych to wła­śnie powin­ni­śmy się sku­pić.
Pierw­sze ćwi­cze­nie jakie robimy to przy­cią­ga­nie pięty do pośladka. Przy jego wyko­ny­wa­niu pamię­tajmy o utrzy­my­wa­niu wypro­sto­wa­nej syl­wetki, a ugiętą nogę w kola­nie, przy­trzy­majmy kilka sekund.

Przy­cią­ga­nie kolana do klatki pier­sio­wej. Powiedzmy odwrot­ność ćwi­cze­nia pierw­szego. Tutaj rów­nież sta­rajmy się przy­trzy­mać kolano przy klatce przez te kilka sekund. Jeśli mamy taką moż­li­wość, pole­cam wyko­nać to ćwi­cze­nie na leżąco. Choć zdaje sobie sprawę, że przy bie­ga­niu nie jest to pro­sta sprawa, chyba że jesz­cze przed wyj­ściem z domu.

Kolejne ćwi­cze­nie, czyli wyma­chy. Sta­jemy obok przedmiotu, któ­rego możemy się jedna ręką przy­trzy­mać. A następ­nie wyko­nu­jemy wyma­chy nogi w przód i w tył, roz­grzewając w ten spo­sób staw bio­drowy.

Na koniec jesz­cze tylko dwa ćwi­cze­nia znane nam jesz­cze z cza­sów szkol­nych, czyli skip C i A, wyko­ny­wane w miej­scu. Gwoli przy­po­mnie­nia, skip C to bieg, w któ­rym pię­tami ude­rzamy o pośladki. Nato­miast w ski­pie A, sta­ramy się uno­sić kolna mak­sy­mal­nie w górę.


2 komentarze: