2015/09/02

Koniec wakacji - pora na nowy Plan Treningowy. cz.3

Koniec wakacji - pora na nowy Plan Treningowy

Choć lato jesz­cze trwa, to waka­cje się już skoń­czyły. Naj­wyż­sza pora pod­krę­cić obroty, w czym naj­le­piej pomoże nam nowy plan tre­nin­gowy. Pię­cio­dniowy split to będzie dobra opcja.Ko­lejny dzień tre­nin­gowy. Tym razem mię­śnie nara­mienne w połą­cze­niu z czwo­ro­bocz­nym grzbietu. Tre­ning stricte na obręcz bar­kową. Wizu­al­nie duże barki mocno popra­wiają naszą ogólną syl­wetkę, dla­tego jak by to powie­dział Radek Słod­kie­wicz, -star­czy wymó­wek! Bie­rzemy się za robotę.

Plan Tre­nin­gowy – Split 5-dnio­wy­

Środa – Barki + Kap­tury + Brzu­ch

-Wyci­ska­nie han­tli sie­dząc na ław­ce/ 5 serii, powtó­rze­nia 15–12–12-10-10
-Uno­sze­nie ket­tle­bell w przód, obu­rącz (zamiast ket­tla może być też talerz)/ 3 s, 12–12–12
-Uno­sze­nie han­tli w bok w opa­dzie tuło­wia/ 5 s, 12–12–12-10-10
-Uno­sze­nie han­tli w bok/ 3 s, 15–15–15
-Pod­cią­gani sztangi łama­nej wzdłuż ciała, sze­roki chwyt/ 4 s, 12–12–10-10
-Szrugsy ze sztangą trzy­maną z przo­du/ 4 s, 20–20–20-20
Po każ­dej serii szrug­sów, seria deski (plank) na brzuch.
W sumie 4 serie po 1 min.
Inne tre­ningi znaj­dziesz TUTAJ. A już jutro kolejna część wpisu, tre­ning tri­cep­sów i bicep­sów.

0 komentarze:

Prześlij komentarz