2015/09/04

Koniec wakacji - pora na nowy Plan Treningowy. cz.5

Koniec wakacji - pora na nowy Plan Treningowy

Choć lato jesz­cze trwa, to waka­cje już się skoń­czyły. Naj­wyż­sza pora pod­krę­cić obroty, w czym naj­le­piej pomoże nam nowy plan tre­nin­gowy. Pię­cio­dniowy split to będzie dobra opcja.Przy­szedł czas na ostatni dzień tre­nin­gowy. Ćwi­czone będą całe plecy, pro­stow­niki, naj­szer­szy i rów­nież mię­śnie czwo­ro­boczne, które ćwi­czy­li­śmy też z nara­mien­nymi. Plecy lubią duże cię­żary, więc zde­cy­do­wa­nie będzie to jeden z cięż­szych tre­nin­gów. Przed nami dwa dni odpo­czynku więc spo­koj­nie można dać z sie­bie max moż­li­wo­ści.
Plan Tre­nin­gowy – Split 5-dnio­wy­
Pią­tek – Ple­cy­
-Mar­twy ciąg/ 4 serie, powtó­rze­nia 12–10–8-6
-Wio­sło­wa­nie sztangą nachwy­tem/ 4 s, 12–10–10-8
Po każ­dej serii szrug­sów, seria spięć brzuch na ławce sko­śnej w dół.
W sumie 4 serie po 25 powtó­rze­ń

Inne tre­ningi znaj­dziesz TUTAJ, m.in. wszyst­kie czę­ści powyż­szej serii.

2 komentarze: