2015/09/21

Phil Heath - galeria zdjęć.

Phil Heath galeria zdjęć

Dziś będzie na cza­sie. Kilka zdjęć i słów na temat Phila Heatha, świeżo upie­czo­nego Mr. Olym­pia. Pol­skie social media aż wrzą, czy to fak­tycz­nie jemu nale­żał się ten tytuł. Zda­nia są podzie­lone, ale taki jest ten sport.

Pisząc „świeżo upie­czo­nego” tro­chę skła­ma­łem, Phil Heath fak­tycz­nie wygrał tego­roczną Mr. Olym­pia, ale była to jego piąta wygrana z rzędu. Więc wła­ści­wie, można byłoby rzecz, żadna nowość. Pod­czas, gdy Phil pierw­szy raz wygrał Olym­pie, stwier­dzi­łem, że tego gościa długo nikt nie pobije. Pla­stycz­ność jego mię­śni jest nie­sa­mo­wita i nie­spo­ty­kana. Dobrze to widać na zdję­ciach z tre­nin­gów.

Czy wygrał zasłu­że­nie? Moim zada­niem tak. W Pol­sce zda­nia są podzie­lone, ale to raczej takie cze­pia­nie się szcze­gó­łów spo­wo­do­wane zło­ścią na wynik naszego rodaka Roberta Piotr­ko­wi­cza, który był 16. A fak­tycz­nie powi­nien być tro­chę wyżej. Wra­ca­jąc do Phila Heatha, 5-krotny Mr. Olym­pia. Jak nic nad­zwy­czaj­nego się nie wyda­rzy, to pew­nie za rok ponow­nie się­gnie po ten tytuł…
Gale­rie z innymi cie­ka­wymi posta­ciami spor­tów syl­wet­ko­wych znaj­dziesz pod tagiem „gale­ria”, zapra­szam.


0 komentarze:

Prześlij komentarz