2015/09/18

Powerbank Forever 12 000 mHa, moja opinia

Powerbank Forever, moja opinia

Nigdy nie byłem gadże­cia­rzem, jesz­cze z dwa mie­siące temu, nawet nie wie­dzia­łem, że ist­nieje coś takiego jak Power­bank. Nie myśla­łem też, że kie­dyś coś takiego może mi się przy­dać, a jed­nak.

Elek­tro­niczne recen­zje na blogu to rzad­kość, do tej pory była tylko jedna -Sam­sung Ativ S. Jak już chce o czymś napi­sać to naj­praw­do­po­dob­niej dla­tego, że sam nie zna­la­złem w sieci, żad­nych cie­ka­wych opi­nii na temat pro­duktu. Więc może kie­dyś moja recen­zja się komuś przyda…

Na począ­tek dane tech­niczne pro­duktu poda­wane przez pro­du­centa.

  • Czas łado­wa­nia: 12–14 godzin
  • Napię­cie wej­ściowe: max. 5 V
  • Napię­cie wyj­ściowe: 5 V / 1 A & 5 V / 2 A
  • Port wej­ściowy: micro USB
  • Port wyj­ściowy: 2x USB
  • Typ bate­rii: Li-lon
  • Pojem­ność: 12000 mHa
W skład zestawu wcho­dzi bate­ria, kabel USB z pię­cioma róż­nymi koń­ców­kami i wore­czek (pokro­wiec) na bate­rie. I już na samym wstę­pie mogę pochwa­lić firmę Fore­ver, za te koń­cówki, bo znaj­dziemy tam wszyst­kie, jakie mogą być nam potrzebne. Począw­szy od tra­dy­cyj­nego micro USB wyko­rzy­sty­wa­nego w więk­szo­ści smart­pho­nów, poprzez star­sze wej­ście USB wyko­rzy­sty­wane głów­nie w nawi­ga­cjach. Mamy też koń­cówki do ipho­nów, table­tów i więk­szych tele­fonów typu Sam­sung Note.

Czas łado­wa­nia Power­banku to fak­tycz­nie tak jak opi­suje pro­du­cent około 12 godzin. Nie wiem ile czasu ładują się bate­rie innych firm. Ale jak dla mnie to tro­chę długo, 8 godzin byłoby w sam raz. Naj­waż­niej­sza kwe­stia (oprócz ceny: 110 zł) jaką wypa­da­łoby się kie­ro­wać jest na pewno pojem­ność Power­banku. 12000 mHa to dużo, prze­ciętny tele­fon z bate­rią o pojem­no­ści 2600 mHa, udało mi się nała­do­wać do pełna czte­ro­krot­nie. Po tych łado­wa­niach Power­bank, poprzez miga­jące diody poin­for­mo­wał mnie, że jest już na wyczer­pa­niu. Myślę, że do cał­ko­wi­tego pad­nię­cia bate­rii zdą­żył­bym nała­do­wać tele­fon może do połowy. Pod­su­mo­wu­jąc, przy małym użyt­ko­wa­niu tele­fonu, jeste­śmy w ste­nie obejść się bez gniazdka kon­tak­to­wego nawet do tygo­dnia! Jak dla mnie rewe­la­cja.
Na koniec jesz­cze kilka z takich waż­niej­szych infor­ma­cji. Power­bank posiada dwa porty USB, co pozwala nam łado­wać dwa urzą­dze­nia w jed­nym cza­sie. Czas łado­wa­nia tele­fonu jest nie­wiele dłuż­szy niż przy zwy­kłej łado­warce, nato­miast tablet może łado­wać się nawet do 6 godzin. Bate­ria firmy Fore­ver posiada rów­nież wbu­do­waną latarkę. A cztery diody infor­mują nas (dość pre­cy­zyj­nie) o jej pozio­mie nała­do­wa­nia.


Powerbank Forever

latarka i wejćcia USB

powerbank i pokrowie


0 komentarze:

Prześlij komentarz