2015/09/23

Rozpiętki na ławce z hantlami, opis i sposób wykonania.

Rozpiętki na ławce z hantlami, opis i sposób wykonania.
Roz­piętki na ławce z han­tlami to świetne ćwi­cze­nie na roz­cią­gnię­cie mię­śni klatki pier­sio­wej. Mimo, że jest to nieco lżej­sze ćwi­cze­nie niż inne tego typu na klatkę pier­siową, to jed­nak nie powinno zabrak­nąć go w naszym pla­nie tre­nin­go­wym.

Dumb­bell Flys, czyli roz­pętki z han­tlami, możemy wyko­ny­wać zarówno na ławce pła­skiej jak i sko­śnej w górę. Przy dru­giej opcji po pro­stu zaan­ga­żu­jemy do pracy bar­dziej górną część naszej klatki pier­sio­wej. Główną zaletą tego ćwi­cze­nia jest to, że ata­ku­jemy mię­śnie pod cał­kiem innym kątem niż reszta tra­dy­cyj­nych ćwi­cze­nia na klatkę, mowa o wszel­kiego rodzaju wyci­ska­niach.

Osoby bory­ka­jące się z takim pro­ble­mami jak wada pod­stawy „okrą­głe plecy”, czy po pro­stu ze ścią­ga­niem bar­ków do przodu, oprócz wzmoc­nie­nia ple­ców i tyl­nej czę­ści nara­mien­nych, powinny zacząć roz­cią­gać klatkę pier­siową wła­śnie poprzez wszel­kiego rodzaju roz­piętki.
Spo­sób wyko­na­nia:
A więc kła­dziemy się na ławce. W ręce chwy­tamy han­tle i uno­simy nad sobą. Dło­nie powinny być zwró­cone ku sobie. Lekko ugi­namy łok­cie i sta­ramy się, aby przez cały czas wyko­ny­wa­nia tego ćwi­cze­nia tak pozo­stało. Ważna rzecz, o któ­rej należy pamię­tać to same han­tle, a dokład­nie ich cię­żar, który nie powi­nien być zbyt duży. Następ­nie już wyko­nu­jąc ćwi­cze­nie, roz­chy­lamy ramiona (zdj. główne) do momentu aż han­tle znajdą się na wyso­ko­ści tuło­wia. Wra­ca­jąc ramio­nami do pozy­cji wyj­ścio­wej, sta­ramy się, aby han­tle o sobie nie ude­rzały. Zostawmy mię­dzy nimi około 10 cm prze­rwy, co pozwoli utrzy­mać nam cią­głe napię­cie mię­śniowe.

2 komentarze:

  1. No hantelkipotrafią nieźle poprawić wygląd naszych rąk ;) O Dumb­bell Flys nie słyszałam, więc dziękuję bardzo za wpis :)

    OdpowiedzUsuń