2015/09/09

Trójmiejskie siłownie - Bulwar Nadmorski w Gdyni.

Trójmiejskie siłownie - Bulwar Nadmorski w Gdyni.

Bul­war Nadmor­ski w Gdyni to miej­sce wyjąt­kowe. Mia­sto posta­rało się, aby wypo­czy­nek na nim był w więk­szym lub mniej­szym stop­niu aktywny. Ide­alny na spa­cer, rower, bie­ga­nie, a nawet tre­ning siłowy.Testu­jąc Trój­miej­skie siłow­nie, pozwo­li­łem sobie zaj­rzeć rów­nież na Bul­war w Gdyni, gdzie jest moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z tam­tej­szej siłowni pod chmurką. W związku z tym, że jest to miej­ska siłow­nia skła­da­jąca się wyłącz­nie z drąż­ków i porę­czy, dla­tego też nie pod­lega ona oce­nie. Uzna­łem, ją po pro­stu za miej­sce warte uwagi…


Dla­czego? Bo uwiel­biam takie miej­sca. Jestem zda­nia, że na każ­dej plaży powinna być siłow­nia, a jeśli nie na plaży to cho­ciaż w pobliżu niej. Te kilka rurek pozwala nam zro­bić ciał­kiem fajny tre­ning. A sama moż­li­wość porząd­nego zmę­cze­nia się z wido­kiem na morze to coś wspa­nia­łego.

Oprócz świet­nego kli­matu, mamy tutaj odczy­nie­nia z dość róż­no­rod­nym sprzę­tem. Drążki na róż­nych wyso­ko­ściach, porę­cze, pio­nowe uchwyty i dra­binka. Taki zestaw umoż­li­wia nam zro­bie­nie ogól­no­ro­zwo­jo­wego tre­ningu, nie pomi­ja­jąc żad­nej par­tii mię­śnio­wej. Zabierzmy ze sobą dodat­kowo ska­kankę i taśmy tre­ningowe, a nasz plan tre­ningowe dorówna temu z pro­fe­sjo­nal­nej siłowni;)

siłownia Gdynia

siłownia Bulwar

siłownia pod chmurką

siłownia nad morzem


0 komentarze:

Prześlij komentarz