2015/10/22

Calp, zdobyć szczyt w Parque natural del Penón de Ifach

Calp, zdobyć szczyt w Parque natural del Penón de Ifach

Calp to nie­wiel­kie, typowo tury­styczne mia­steczko, któ­rego naj­więk­szą atrak­cją jest Parque natu­ral, coś na wzór naszego Parku Kra­jo­bra­zo­wego. Penón de Ifach to dal­sza część nazwy parku, a dokład­nie szczytu, który kró­luje nad mia­stem.
Jeśli jesteś osobą aktywną (skoro tra­fi­łeś na tego bloga, to zakła­dam, że tak)? Lubisz zdo­by­wać góry, lubisz się tro­chę po wspi­nać, albo lubisz nieco trud­niej­sze spa­cery? To Calp i ten wpis powi­nien przy­paść Ci do gustu. Podmiej­ski Parque natu­ral z zale­d­wie 332 metro­wym szczy­tem, to mogłoby się wyda­wać, nic nad­zwy­czaj­nego. W rze­czy­wi­sto­ści jest tro­chę ina­czej. Penón de Ifach to góra nie­duża, ale za to stroma. Szlak otwarty dla tury­stów to tylko 1/4 drogi. Dal­szą część trzeba poko­nać na wła­sną odpo­wie­dzial­ność.

Calp, Penón de Ifach jeszcze wcześnie rano

Calp, Penón de Ifach i tunel, za którym idziemy już na własną odpowiedzialność.

Calp, Penón de Ifach i łapa się zgadza

Penón de Ifach, trasa

Penón de Ifach, trasa

Penón de Ifach, tunel


Zdo­by­cie szczytu Penón de Ifach nie powinno zająć wię­cej niż dwie godziny. Doli­cza­jąc do tego „czas wolny” i zej­ście, to tak plus minus pięć godzin na wycieczkę musimy sobie zare­zer­wo­wać. Jest to czas abso­lut­nie ade­kwatny do wido­ków, jakie przy­go­to­wała dla nas ta góra. Warto też mieć ze sobą jakieś jedze­nie, ponie­waż na samym szczy­cie zasta­niemy jego trzech miesz­kań­ców… Wyjąt­kowo prze­bie­głe dra­nie;)

Penón de Ifach, koty


"O Boże, o Boże... koty"


Widok na Calp

Widok na Calp

Widok na Calp


Więcej o Hiszpanii i nie tylko znajdziesz pod tagiem - Inne. Zapraszam!

0 komentarze:

Prześlij komentarz