2015/10/12

Malownicza Peñíscola + trening na plaży

Malownicza Peñíscola + trening na plaży

Peñíscola, malow­ni­cze mia­steczko w Hisz­pa­nii, któ­rego Zamek jest jed­nym z naj­czę­ściej odwie­dza­nych w kraju. Odpo­wied­nie miej­sce do tre­ningu na świe­żymy powie­trzu. Może pobli­ska plaża? Ide­al­nie!


Peñíscola z dwu­znaczną nazwą to mia­steczko leżące mniej wię­cej w poło­wie drogi mię­dzy Bar­ce­loną, a Valen­cią. Jego naj­więk­szą atrak­cją jest Zamek tem­pla­riu­szy, któ­rego początki się­gają XIII wieku. Wznosi się on na nie­wiel­kim wzgó­rzu wycho­dzą­cym w morze. Wyspa połą­czona z lądem cienką cie­śniną praw­do­po­dob­nie jest główna przy­czyna dzięki, któ­rej mia­sto nie narzeka na brak tury­stów. Czy fak­tycz­nie jest tak malow­ni­czo? Oceń­cie sami :)Peniscola, Zamek w nocy


Peniscola, smok

Peniscola, wschód słońca

Peniscola, kamienice

Peniscola, widok z Zamku

Peniscola, wieża Zamkowa

Peniscola, widok z Zamku

Peniscola, Zamek

Peniscola, latarnia

Peniscola, Król na ZamkuKrótki urlop czy dłuż­sze waka­cje nie powinny być wymówką do odsta­wie­nia tre­ningów na bok. Oczy­wi­ście będąc na wol­nym poza domem, mia­stem czy kra­jem jest o ten tre­ning trud­niej. Bra­kuje też na niego czasu. Nie mniej jed­nak zachę­cam to korzy­sta­nia z oka­zji, jakie dają nam różne miej­sca. Jakiś drą­żek, porę­cze, czy coś w tym stylu dają nam moż­li­wość zro­bie­nia spon­ta­nicz­nego tre­ningu i to w dość krót­kim cza­sie. Mi poniż­szy tre­ning zajął około 15 minut, wyglą­dał nastę­pu­jąco:
1. Pod­cią­ga­nie na drążku
2. Dipsy na porę­czach
3. Pod­cią­ga­nie nachwy­tem z przy­cią­ga­niem kolan do klatki pier­sio­wej
4. Pompki w pod­po­rze tyłem
Cztery ćwi­cze­nia jedno pod dru­gim bez odpo­czynku (jeden obwód). Chwila prze­rwy i powtórka cyklu jesz­cze trzy razy. Szybko i inten­syw­nie. Pole­cam ;)

Podciąganie na drążku

Dipsy na poręczach

Podciąganie nachwytem z przyciąganiem nóg do klatki pierciowej

Pompki w podporze tyłem


Jeśli inte­re­suje Cię tema­tyką Hisz­pa­nii, zapra­szam do odwie­dze­nia poniż­szych wpi­sów. Nato­miast kolejne wpisy z innych miejsc wkrótce.


0 komentarze:

Prześlij komentarz