2015/10/20

Serge Nubret - galeria zdjęć

Serge Nubret - galeria zdjęć

Serge Nubret był jed­nym z tych kul­tu­ry­stów, któ­rym udało się zbu­do­wać nie­sa­mo­witą syl­wetkę, ale w zawo­dach Mr. Olym­pia zawsze musieli uznać wyż­szość kogoś innego. Choć na samym podium Serge sta­wał trzy­krot­nie.


Pierw­szy poważny tytuł w zawo­dach kul­tu­ry­stycz­nych Nubret zdo­był pod koniec lat pięć­dzie­sią­tych. Od tego momentu, aż do lat osiem­dzie­sią­tych był on jed­nym z czo­ło­wych kul­tu­ry­stów na świe­cie. W 1975 roku zajął dru­gie miej­sce na Mr. Olym­pia ustę­pu­jąc tylko Arniemu. Swoją świetną formę utrzy­mał prak­tycz­nie, aż do śmierci.

Wię­cej wpi­sów tego typu znaj­dziesz pod tagiem Gale­ria.


0 komentarze:

Prześlij komentarz