2015/11/23

Już otwarta najnowocześniejsza klinika ortopedyczno-rehabilitacyjna w Polsce.

Już otwarta najnowocześniejsza klinika ortopedyczno-rehabilitacyjna w Polsce.

W dzi­siej­szym świe­cie rzą­dzi tech­no­logia, kto się nie roz­wija, w isto­cie cofa się. Praw­do­po­dob­nie Enel-Med ze współ­pracy z Legią War­szawa coś na ten temat wie­dzą, otwie­ra­jąc naj­no­wo­cze­śniej­sza kli­nikę orto­pe­dyczno-reha­bi­li­ta­cyjną w Pol­sce.Kilka dni temu odbyła się kon­fe­ren­cja pra­sowa doty­cząca otwar­cia kli­niki Enel-Sport, „jed­nej z naj­no­wo­cze­śniej­szych pla­có­wek tego typu w Euro­pie”. Zatem jeśli ktoś w ten spo­sób się rekla­muję, to wypa­da­łoby, aby miał jakieś argu­menty to potwier­dza­jące. I fak­tycz­nie ta kli­nika takowe posiada.


Argu­men­tem jest sprzęt, Rezo­nans magne­tyczny 3 Teslowy czy Plat­forma Bio­dex Balance System SD, to nazwy, które nie­wiele mówią i zagłę­biać się w ich dzia­ła­nie nawet nie mam zamiaru. Ale już np. bież­nia anty­gra­wi­ta­cyjna, brzmi cie­ka­wie.


Bież­nia anty­gra­wi­ta­cyjna Alter-G – prze­ciw­działa gra­wi­ta­cji, a dokład­niej dzięki uni­kal­nej tech­no­logi róż­nicy ciśnień mini­ma­li­zuję obcią­że­nia powstałe wsku­tek cho­dze­nia lub bie­ga­nia. Poprzez regu­la­cje siły gra­wi­ta­cji, bież­nia umoż­li­wia stop­niowy powrót do spraw­no­ści. W jed­nym sło­wie -mega!
Innym cie­ka­wym urzą­dze­niem, jakie można tam rów­nież zna­leźć jest też bież­nia (4Front Woodway), lecz tym razem w prze­ci­wień­stwie do tej opi­sa­nej wcze­śniej. Ta pozwala doświad­czyć jako­ści bie­ga­nia zbli­żo­nej do bie­ga­nia w warun­kach natu­ral­nych.

A więc jak widać mimo narze­kań wielu roda­ków, są miej­sca w Pol­sce, gdzie tech­no­logia idzie w dobrym kie­runku na równi z resztą Europy czy też świata i to cie­szy.


0 komentarze:

Prześlij komentarz