2015/11/15

Mistrzostwa Świata drwali, Poznań 2015

Mistrzostwa Świata drwali, Poznań 2015

Rywa­li­za­cje dru­ży­nowe i indy­wi­du­alne. 120 drwali z 22 kra­jów świata. Masa emo­cji i nowych rekor­dów. Tak wyglą­dały Mistrzo­stwa Świata drwali, które pierw­szy raz w swo­jej histo­rii odbyły się w Pol­sce.


Cię­cie i rąba­nie drewna to główne zada­nie, jakie mają do wyko­na­nia zawod­nicy pod­czas tego rodzaju imprez. Oprócz tego, że trzeba to zro­bić „dobrze”, to wypa­da­łoby rów­nież zro­bić to jak naj­szyb­ciej. Żeby nie było zbyt łatwo, kon­ku­ren­cje są różne, mniej i bar­dziej wyma­ga­jące.

Pierw­szego dnia zawo­dów odbyły się Dru­ży­nowe Mistrzo­stwa Świata drwali. Wystar­to­wały w niej 22 ekipy liczące po 4 zawod­ników. Pol­sce udało się dotrzeć do ćwierć­fi­na­łów, zaj­mu­jąc osta­tecz­nie 8 miej­sce. Fina­łowa roz­grywka pole­ga­jąca na wyko­na­niu czte­rech kon­ku­ren­cji z uży­ciem m.in. sie­kier, ręcz­nych pił i pila­rek wyło­niła zwy­cięz­ców. Złoto zdo­byli Austra­lij­czycy, bro­niąc z resztą tytuł sprzed roku. Dru­gie miej­sce zajęła Nowa Zelan­dia, a trze­cie USA.

Kolejny dzień to już zma­ga­nia indy­wi­du­alne. Zgro­ma­dziły one na try­bu­nach ponad 3000 widzów. Aby wygrać, wystar­czyło uzyskać jak naj­więk­szą liczbę punk­tów w sze­ściu róż­nych kon­ku­ren­cjach. Naj­lep­szy pol­ski zawod­nik (Arka­diusz Droz­dek) zdo­łał zdo­być jedy­nie 9 lokatę. Naj­lep­szy oka­zał się Jason Wyny­ard z Nowej Zelan­dii. Co cie­kawe to już jego 7 tytuł Mistrza Świata Stihl Tim­ber­sports. Dru­gie miej­sce zdo­był repre­zen­tant Szwaj­ca­rii. Trze­cia pozy­cja przy­pa­dła 20-let­niemu Austra­lij­czy­kowi.

Cóż tu wię­cej opi­sy­wać, to trzeba zoba­czyć!4 komentarze:

  1. Wow, widziałam tego typu zawody w telewizji, ale nie sądziłam, że odbywają się także w Polsce!

    OdpowiedzUsuń
  2. Pierwszy raz mistrzostwa zagościły do Polski:)

    OdpowiedzUsuń
  3. oo kurde to jest dopiero pokaz mocy !!

    OdpowiedzUsuń