2015/12/30

2015/12/28

2015/12/23

2015/12/21

2015/12/17

HIIT: opis, zalety, trening!

HIIT: opis, zalety, trening!

HIIT, czyli tre­ning inter­wa­łowy o wyso­kiej inten­syw­no­ści. Ta forma ruchu aktu­al­nie jest jedną z naj­chęt­niej sto­so­wa­nych w USA. Zapewne ma to zwią­zek z efek­tyw­nym spa­la­nie tłusz­czu, któ­rego jakby nie patrzeć, Ame­ry­ka­nom nie bra­kuje (Pola­kom rów­nież?)...

2015/12/13

Trójmiejskie siłownie - CrossFit 3miasto

Trójmiejskie siłownie - CrossFit 3miasto

CrossFit 3miasto, niedawno prze­te­sto­wana przeze mnie siłow­nia, mekka trój­miej­skiego Cros­sFit’u. Jeśli nie możesz już patrzeć na maszyny i wyciągi, a Two­imi naj­więk­szym przy­ja­cie­lem tre­ningowym jest sztanga, to ist­nieje duża szansa, że Ci się tutaj spodoba.

2015/12/10

2015/12/08

2015/12/04

2015/12/01

Trójmiejskie siłownie - Studio Sylwetki Forfit / Zaspa

Trójmiejskie siłownie - Studio Sylwetki Forfit / Zaspa

Siłow­nia Stu­dio Syl­wetki For­fit na Zaspie w Gdań­sku to miej­sce, gdzie tre­nin­gowa nuda ni­gdy Cię nie dopad­nie. Tre­ning siłowy, sztuki walki, a może cross­fit? Tego wszyst­kiego możesz śmiało spró­bo­wać wła­śnie tam.