2015/12/23

2015/12/21

2015/12/17

HIIT: opis, zalety, trening!

HIIT: opis, zalety, trening!

HIIT, czyli tre­ning inter­wa­łowy o wyso­kiej inten­syw­no­ści. Ta forma ruchu aktu­al­nie jest jedną z naj­chęt­niej sto­so­wa­nych w USA. Zapewne ma to zwią­zek z efek­tyw­nym spa­la­nie tłusz­czu, któ­rego jakby nie patrzeć, Ame­ry­ka­nom nie bra­kuje (Pola­kom rów­nież?)...

2015/12/10

2015/12/08