2015/12/17

HIIT: opis, zalety, trening!

HIIT: opis, zalety, trening!

HIIT, czyli tre­ning inter­wa­łowy o wyso­kiej inten­syw­no­ści. Ta forma ruchu aktu­al­nie jest jedną z naj­chęt­niej sto­so­wa­nych w USA. Zapewne ma to zwią­zek z efek­tyw­nym spa­la­nie tłusz­czu, któ­rego jakby nie patrzeć, Ame­ry­ka­nom nie bra­kuje (Pola­kom rów­nież?)...

HIIT to tre­ning, który wycią­gnie z Cie­bie 100% wysiłku. Polega na naprze­mien­nym wyko­ny­wa­niu bar­dzo szyb­kiej i inten­syw­nej pracy z krót­kimi, ale cza­sem rów­nież aktyw­nymi odpo­czyn­kami. Wysoka inten­syw­ność tre­ningu zwięk­sza zapo­trze­bo­wa­nie na tlen, któ­rego z cza­sem zaczyna nam bra­ko­wać. Ten nie­do­bór nasze ciało uzu­peł­nia w trak­cie odpo­czynku. W związku z tym spa­lamy wię­cej tłusz­czu w krót­szym cza­sie.

Zalety HIIT

Zwięk­sza mata­bo­lizm:
Wysoka inten­syw­ność tre­ningu podwyż­sza EPOC, czyli liczbę spa­la­nych kalo­rii po tre­ningu. Powo­duję to przy­śpie­sze­nie tempa prze­miany mate­rii, co ozna­cza, że będziemy spa­lać tłusz­cze jesz­cze kilka godzin po tre­ningu.

Szyb­kość wyko­na­nia:
Tre­ning inter­wa­łowy ma to do sie­bie, że musi być sto­sun­kowo krótki (ze względu na inten­syw­ność). Na zro­bie­nie porząd­nego tre­ningu powinno wystar­czyć nam już nawet 10 min, tylko niech to nie będzie wię­cej, jak 30 min.

Brak potrzeb­nego sprzętu:
Ćwi­cze­nia wyko­ny­wane pod­czas tre­ningów HIIT są wolne od jakie­go­kol­wiek sprzętu, M. im. dla­tego możemy go wyko­ny­wać wła­ści­wie, gdzie tylko chcemy.Tre­ning
Sprinty wyko­ny­wane na zmianę z truch­tem to chyba naj­po­pu­lar­niej­sza forma tre­ningu HIIT. Ja chciał­bym dzi­siaj zapro­po­no­wać coś nieco innego, ale rów­nie sku­tecz­nego: )
20 minu­towy tre­ning HIIT
45 SEK. pracy / 15 SEK. odpo­czynku / całość powta­rzamy 3 razy
Ćw 1. Pompki
Ćw 2Bur­pees
Ćw 3. Przy­siady
Ćw 4. Pod­skoki w miej­scu z przy­cią­ga­niem kolan do klatki pier­sio­wej
Ćw 5. Ugi­na­nie ramion w pod­po­rze (tri­ceps)


4 komentarze:

 1. skorzystam, bo uwielbiam takie treningi.

  a jak mogłoby to wyglądać na skakance? ;)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Na samej skakance? Zależy jaki jest Twój poziom zaawansowania:) Z opanowanym "double unders" HIIT na skakance to może być zabójstwo:P

   Usuń