2015/12/28

Słuchawki Panasonic z bluetoothem, moja opinia.

Słuchawki Panasonic z bluetoothem, moja opinia.

Słu­chawki z blu­eto­othem, czyli jak w pro­sty spo­sób popra­wić jakość swo­jego życia. Moja opi­nia nt. sprzętu Pana­so­nic po dwu­ty­go­dnio­wym użyt­ko­wa­niu. Zde­cy­do­wa­nie wię­cej plu­sów jak minu­sów.

Zacznę od tego, że od dłuż­szego czasu mie­wa­łem muzyczny pro­blem w trak­cie tre­nin­gów. Jego przy­czyną był fakt, że siłow­nia, na którą cho­dzę, pod wzglę­dem dźwię­ko­wym bar­dziej usy­pia, niż moty­wuje. Jed­nym z roz­wią­zań, jakie zna­la­złem te sytu­acje, był mały odtwa­rzać mp3. Nie­stety bate­ria krótko w nim trzy­mała, a ja wiecz­nie zapo­mi­na­łem jego nała­do­wać. Póź­niej, zamiast odtwa­rza­cza mp3 zaczą­łem uży­wać tele­fonu, co rów­nież oka­zało się sła­bym roz­wią­za­niem. Przy wszyst­kich ćwi­cze­nia w pozy­cji sie­dzą­cej lub leżą­cej, wypa­dał mi on z kie­szeni. Zre­zy­gno­wany, posta­no­wi­łem przy­zwy­czaić się do usy­piającej muzyki na mojej siłowni. Na szczę­ście, zanim się to stało, wpa­dłem na jesz­cze jeden pomy­sły, czyli słu­chawki z blu­eto­othem!
Wybór słu­cha­wek o dziwo nie jest taki pro­sty jak się może niektó­rym wyda­wać. Głów­nie dla­tego, że tego typu sprzętu jest dość sporo. Duży jest też prze­dział cenowy. Ja wybra­łem słu­chawki firmy Pana­so­nic RP-BTD5, kie­ru­jąc się prze­ko­na­niem, marka = jakość. Kosz­to­wały mnie one 249 zł, czyli taka śred­nia półka cenowa (cena na stro­nie Pana­so­nic – 299 zł).

Pod­sta­wowe dane tech­niczne poda­wane przez pro­du­centa:

 • Blu­eto­oth: Wer. 3.0
 • Zasięg: 10 m
 • Czas pracy: 40 h
 • Paro­wa­nie przez dotknię­cie: NFC
 • Neody­mowe prze­twor­niki 40 mm
 • Dodat­kowe wypo­sa­że­nie: prze­wód do łado­wa­nia USB

Czy fak­tycz­nie marka = jakość? Mam nadziej, przy­naj­mniej w kwe­stii żywot­ność. Jeśli zaś cho­dzi o wyko­na­nie, na razie spra­wują się bar­dzo dobrze. Jak wszyst­kie słu­chawki nauszne, tak i te posia­dają regu­la­cje sze­ro­kość. Ruchome też są same gło­śniki, można je obró­cić o 90 stopni, co może zapo­biec ich przy­pad­ko­wemu poła­ma­niu pod­czas trans­portu np. w tor­bie. Gło­śnik z pra­wej strony posiada pod­sta­wowe przy­ci­ski (gło­śność, play­/pauza, prze­łą­cza­nie utwo­rów), dzięki któ­rym urzą­dze­nie odtwa­rza­jące muzykę (w moim przy­padku tele­fon) może spo­koj­nie leżeć gdzieś w oddali.
Jeśli cho­dzi o jakość dźwięku, wydaje mi się, że jest dobra, acz­kol­wiek, nie mam aż tak wyczu­lo­nego słu­chu, aby móc to dokład­niej zwe­ry­fi­ko­wać. Za to mogę już co nieco powie­dzieć na temat dwóch jak dla mnie naj­waż­niej­szych kwe­stii, doty­czą­cych wszyst­kich słu­cha­wek z odtwa­rza­czem blu­eto­oth:
-Pierw­sza to: zasięg – a ten o dziwo jest dużo lep­szy, niż podaje pro­du­cent (10 m). Odda­la­łem się od tele­fonu na odle­głość mniej wię­cej 15–20 m i nie poczu­łem ani ubytku jako­ści dźwięku, ani żad­nego prze­ry­wa­nia. Pierw­sze szumy usły­sza­łem, dopiero gdy prze­sze­dłem do innego pomiesz­cze­nia, około 10 m od tele­fonu.
-Druga to: bate­ria – pro­du­cent mówi o 40 h słu­cha­nia muzyki, czyli bar­dzo długo, Ja na razie uży­wa­łem słu­cha­wek łącz­nie może z 10 h. Dla mnie to już jest dużo, a mimo to wskaź­nik bate­rii, który wyświe­tla się w tele­fonie (kolejny plus), dalej poka­zuje mak­sy­malne nała­do­wa­nie. A więc te 40 h jest bar­dzo praw­do­po­dobne. Na koniec jesz­cze tylko powiem o cza­sie łado­wa­nia bate­rii, który wynosi około 3 h.
Pod­su­mo­wu­jąc, słu­chawki Pana­so­nic z blu­eto­othem, model RP-BTD5 to bar­dzo fajny sprzęt w przy­stęp­nej cenie. Na początku wpisu napi­sa­łem takie zda­nie „wię­cej plu­sów niż minu­sów”, ale tak naprawdę minu­sów nie dostrze­gam, może poza jed­nym, przy­cią­gają kurz;)

słuchawki z bluetoothem

słuchawki z bluetoothem


10 komentarzy:

 1. akumulator na 40h słuchania? MEGA dużo. Właśnie zastanawiałam się nad zakupem tych panasoniców i widzę, że ewidentnie warto, komfort słuchania muzyki bez plątania kabli to jednak spory komfort ;)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Używam ich za każdym razem jak jestem na siłowni (śr. 4 razy w tyg, po 1h). Minełī ponad 2 miesiące od kupna, a ja ich jeszcze nie ładowałem :D ;)

   Usuń
  2. No więc właśnie o to chodzi! ja zazwyczaj słucham muzyki jak jeżdżę do pracy albo gdzieś dalej na weekend, więc 2 miesiące bez konieczności pamiętania o ładowaniu a słuchania dobrej jakości dźwięku to dla mnie bajka :D

   Usuń
 2. Mógłbyś mi powiedzieć jak to zrobiłeś ze pokazuje Ci poziom naładowania baterii w telefonie? Próbowałem znaleźć coś na ten temat w internecie i nie udało mnie sie xd

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak łàcze tel ze słuchawkami, to automatycznie koło poziomu naładowania tel. pojawia mi się pionowa kreska, która pokazuje poziom naładowania słuchawek. Prznajmniej tak jest w iphone, nie wiem jak w innych tel.

   Usuń
  2. A no to juz wiem czemu mi sie to nie pokazuje, przez to ze jestem posiadaczem androida, choc pewnie rowniez dalbym rade znalezc jakas aplikacje do teko. W kazdym razie bardzo dziekuje za odpowiedz :)

   Usuń
 3. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 4. 02.2019. korzystam z tych słuchawek od dwóch lat. Bateria rewelacja, wytrzymują więcej niż 40h, ale jest minus. Słuchawki oszczędzają baterię, ale kosztem basu. Jest bardzo słaby. Poza tym wygłuszenie jest do bani. Jak będę kupować następne, to na pewno inne.

  OdpowiedzUsuń
 5. Wydaje mi się, że są to takie bardzo klasyczne słuchawki, na które może pozwolić sobie dużo osób. Jednak ja poszukuję czegoś konkretnego, a właściwie pierwszą propozycję udało mi się znaleźć. Wiele czytałem ostatnimi czasy o słuchawkach z oferty https://bangolufsen.pl/ . Czy taki produkt jest Wam znany? Wiem, że ogólnie bardziej korzystają z tego osoby związane z muzyką i profesjonaliści, którzy muszą mieć sprzęty najlepszej jakości. Myślę, że jak najbardziej za taką jakość można tyle zapłacić, bo słuchawki będą służyły na długo.

  OdpowiedzUsuń