2015/12/13

Trójmiejskie siłownie - CrossFit 3miasto

Trójmiejskie siłownie - CrossFit 3miasto

CrossFit 3miasto, niedawno prze­te­sto­wana przeze mnie siłow­nia, mekka trój­miej­skiego Cros­sFit’u. Jeśli nie możesz już patrzeć na maszyny i wyciągi, a Two­imi naj­więk­szym przy­ja­cie­lem tre­ningowym jest sztanga, to ist­nieje duża szansa, że Ci się tutaj spodoba.Cros­sFit 3mia­sto to siłow­nia, a raczej box znaj­du­jący się w Sopo­cie, w pobliżu sta­cji SKM Sopot Wyścigi. Za kar­net Open zapła­cimy tam 230 zł, jed­no­ra­zowy tre­ning to wyda­tek rzędu 25 zł. Klub hono­ruje takie karty jak np. FitPro­fit, czy FitSport. Nie­stety nie akcep­tują tej naj­po­pu­lar­niej­szej, czyli Mul­ti­sport.

Dzi­siej­szy test zacznę od szatni. Dość prze­stronne pomiesz­cze­nie urzą­dzone w kli­ma­cie Cros­sFit’u (drew­niane płyty i kolo­ry­styka) speł­nia moje wyma­ga­nia prak­tyczne i higie­niczne – jest tam po pro­stu czy­sto. Szafki, któ­rych tak zawsze się cze­piam, mogłyby być nieco więk­sze, ale ten malutki minus nadra­biają wszech­obecne wie­szaki. Jeśli cho­dzi o natry­ski i ogól­nie łazienkę, to rów­nież nie ma czego się przy­cze­pić.
Powierzch­nia tre­ningowa i sprzęt, jaki mamy do dys­po­zy­cji pozwala na zro­bie­nie faj­nego tre­ningu. Nie będziemy prze­szka­dzać innym, co nie jest takie pro­ste w przy­padku tre­ningów funk­cjo­nal­nych na zwy­kłych siłow­niach. Na wypo­sa­że­niu jest wszystko, co potrzebne: masa obcią­że­nia, sztangi, drążki, kółka gim­na­styczne, sanki, ket­tle czy ergo­me­try. Co jeśli zechcemy pobie­gać? Spoko, jest moż­li­wość i to nie na jakiejś tam bieżni, tylko na „tra­wie” ;)

Naj­lep­sze co może być na takich siłow­niach to atmos­fera i ludzie, któ­rzy ją two­rzą. Ledwo zaczą­łem tre­ning, a już zna­la­zły się osoby, które całkiem bezinteresownie dawały mi roz­ma­ite wska­zówki. Jak na mój gust super! Tym bar­dziej, że dla mnie to tylko odskocz­nia od tre­ningu typowo kul­tu­ry­stycz­nego.
Podsumowując:

Sprzęt: 6

Szatnia: 5

Prysznice, toalety, czystość: 5

Klimat, obsługa: 6

Cena: 2

Ocena ogólna: 4,8 /6

0 komentarze:

Prześlij komentarz