2015/12/01

Trójmiejskie siłownie - Studio Sylwetki Forfit / Zaspa

Trójmiejskie siłownie - Studio Sylwetki Forfit / Zaspa

Siłow­nia Stu­dio Syl­wetki For­fit na Zaspie w Gdań­sku to miej­sce, gdzie tre­nin­gowa nuda ni­gdy Cię nie dopad­nie. Tre­ning siłowy, sztuki walki, a może cross­fit? Tego wszyst­kiego możesz śmiało spró­bo­wać wła­śnie tam.

For­fit to siłow­nia umiej­sco­wiona w pobliżu pasażu han­dlo­wego Hynka na Zaspie. Kar­net Open upraw­nia­jący do korzy­sta­nia z siłowni, sali sztuk walki i sali cross kosz­tuję 149 zł. Jeśli jesteś stu­den­tem i chciał­byś tre­no­wać po godzi­nie 16.00, cena spada do 79 zł. W cenie możemy rów­nież sko­rzy­stać z sauny. Dla zain­te­re­so­wa­nych siłow­nia hono­ruje karty Mul­ti­sport.


Recep­cja, miej­sce wypo­sa­żone we wszyst­kie potrzebne arty­kuły, w razie, gdyby skoń­czyła nam się woda czy cokol­wiek innego. Jest też miej­sce, gdzie można usiąść i odpo­cząć, czyli taki typowy stan­dard zastał zacho­wany. Obsługa miła, bez zarzu­tów.

Po recep­cji zawsze wspo­mi­nam kilka słów na temat szatni. No i tutaj zachwy­tów nie ma. Wszystko wygląda na dość stare, co spra­wia, że mamy wra­że­nie, że jest brudno, choć w rze­czy­wi­sto­ści tak nie musi być. Jeśli cho­dzi o same szafki, nie wiem, czy mia­łem pecha, ale tra­fi­łem na taką bez jakie­go­kol­wiek wie­szaka. W związku z tym buty, torbę, ciu­chy i kurtkę musia­łem rzu­cić w jeden kąt, tak więc bez szału.
Jeśli cho­dzi o powierzch­nie tre­nin­gową, to jest w czym wybie­rać. Zaczy­na­jąc od siłowni: masa sprzętu do dys­po­zy­cji. Co prawda jest cia­sno, ale jed­nak wypo­sa­że­nie to wyna­gra­dza. Nie bra­kuje wol­nych cię­ża­rów, jest też sporo maszyn. Dodat­kowo mamy do dys­po­zy­cji kilka maszyny typu hum­mer, które oso­bi­ście uwiel­biam. Jako­ściowo widać, że mamy do czy­nie­nia z porząd­nym sprzę­tem, mar­twi tylko mała ilość samego obcią­że­nia w sto­sunku do dużej ilo­ści ławe­czek, hum­me­rów itd.

Powyższa maszyna na nogi, szczerze polecam, cudo!

Kolejna sala, z jakiej możemy sko­rzy­stać, w cało­ści wyło­żona jest mate­ra­cami, przy ścia­nach wisi kilka wor­ków tre­nin­go­wych, jest też ring i klatka do walk. Typowa sala do tre­nin­gów sztuk walki.

Prze­cho­dząc dalej, uka­zuję nam się sala cross’owa do tre­nin­gów funk­cjo­nal­nych, jak i rów­nież typowo siło­wych. Praw­do­po­dob­nie jest to jeden z naj­lep­szych „box’ów” cros­so­wych w Gdań­sku (ale nie Trój­mie­ście). Tutaj do dys­po­zy­cji mamy wszystko, czego dusza zapra­gnie. Opony, sztangi, drążki, ket­tle, piłki lekar­skie, kółka gim­na­styczne itd. Szcze­gól­nie te ostat­nie, które są naprawdę rzad­ko­ścią.160 kg na martwy ciąg, więcej się nie zmieściło he he:(
Podsumowując:

Sprzęt: 6

Szatnie: 3

Prysznice, toalety, czystość: 4

Klimat, obsługa: 5

Cena: 5


Ocena ogólna 4,6 /6

2 komentarze:

 1. A było coś o S4, bo się nad nią zastanawiam?
  http://fashionable.com.pl/

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie bylo, ale w najblizszym czasie wybieram sie do Gdyni to moze odwiedze ;)

   Usuń