2016/12/27

2016/12/21

Ben Smith - galeria zdjęć

Ben Smith - galeria zdjęć

Ben Smith to pro­fe­sjo­nalny cross­fi­ter repre­zen­tu­jący USA. Mając zale­d­wie 19 lat, wystar­to­wał w swo­ich pierw­szych zawo­dach Cros­sFit Games. Po latach star­tów udało się zdo­być pierw­sze miej­sce, ale droga do tego tytułu nie była łatwa.
Ben Smith jest zwy­cięzcą zawo­dów Cros­sFit Games z 2015 roku. Pierw­szy swój start w 2009 roku zakoń­czył na 64 pozy­cji. W kolej­nych latach prak­tycz­nie nie wycho­dził z pierw­szej dzie­siątki. Jedy­nie w 2012 roku był 11, choć rok wcze­śniej udało mu się sta­nąć na podium. Zajął 3 miej­sce, mając jedyne 21 lat. Oprócz dobrych wyni­ków indy­wi­du­al­nych ma na swoim kon­cie pięć zwy­cięstw dru­ży­no­wych z Mid Atlan­tic, oczy­wi­ście mowa cały czas o zawo­dach Cros­sFit Games.


Zobacz rów­nież gale­rie zdjęć z innymi zawod­ni­kami i zawod­nicz­kami spor­tów syl­wet­ko­wych, a także Cros­sFit.

Źródło zdjęć i oficjalny profil Ben'a na facebook'u.


2016/12/11

2016/12/05

2016/11/29

Odwrotne rozpiętki z TRX

Odwrotne rozpiętki z TRX
                fot. skinnymom.com

Odw­rotne roz­piętki z TRX, czyli kolejne ćwi­cze­nie z pasami tre­nin­go­wymi, tym razem na mię­śnie nara­mienne. Fajna domowa alter­na­tywa ćwi­cze­nia, które zazwy­czaj wyko­nu­jemy na maszy­nie, będąc na siłowni.

2016/11/20

2016/11/13

2016/11/04

2016/11/02

Split 4-dniowy. Powrót na stare tory!

Split 4-dniowy. Powrót na stare tory!

Split 4-dniowy, czyli powrót na stare tory po kilku mie­sią­cach z tre­nin­giem ogól­no­ro­zwo­jo­wym. Nowy plan to przede wszyst­kim więk­sza obję­tość i moc­niej­sza kon­cen­tra­cja na każ­dej par­tii mię­śnio­wej z osobna. Do tego wdro­że­nie kilku metod tre­ningowych powinno podnieść poziom wysiłku na wyż­szy.

2016/10/30

Dieta na masę, gotowy przykład!

Ruszamy z dietą!

Dieta na masę, czyli pod­stawa do wrzu­ce­nia na sie­bie kilku dodat­ko­wych kilo­gra­mów moż­li­wie naj­czyst­szego mięsa. Odży­wia­nie u każ­dego powinno wyglą­dać ina­czej. Jest to kwe­stia bar­dzo indy­wi­du­alna, ale nic tak nie pomaga, jak gotowe przy­kłady i to wła­śnie jeden z nich.

2016/10/27

2016/10/21

FBW 15-10-5, trening dla osób "czujących" ciężar!

FBW 15-10-5, trening dla osób "czujących" ciężar!

FBW 15–10–5 tre­ning, który prze­te­sto­wa­łem na sobie w tym tygo­dniu. Pole­cam każ­demu, kto „czuje” cię­żar i kogo celem jest prze­rwa­nia tre­ningowej mono­ton­no­ści. Osoby począt­ku­jące mogą nie pora­dzić sobie z odpo­wied­nim wywa­że­niem obcią­że­nia pod kon­kretną liczbę powtó­rzeń.

2016/10/14

Uginanie ramion ze sztangą nachwytem.

Uginanie ramion ze sztangą nachwytem
fot. bodybuilding-wizard.com

Ugi­na­nie ramion sto­jąc ze sztangą pro­stą lub łamaną nachwy­tem, ćwi­cze­nie raczej mało popu­larne, a składa się na to kilka przy­czyn… Kiedy warto i kiedy nie warto wpi­sać ten rodzaj ugi­na­nia ramion do planu tre­nin­go­wego i oczy­wi­ście, jak wyko­nać to ćwi­cze­nie? Odpo­wie­dzi poni­żej.

2016/10/01

2016/09/27

2016/09/23

10 ciekawostek o Mr Olympia!

10 ciekawostek o Mr Olympia!

Zawody Mr Olym­pia to naj­waż­niej­sza impreza w kalen­da­rzu spor­tów syl­wet­ko­wych. Jed­no­cze­śnie jest to potężny biznes, przez który prze­wi­jają się ogromne pie­nią­dze. Poznaj 10 cie­ka­wo­stek na temat tego nie­zwy­kłego wyda­rze­nia z ponad 50-let­nią histo­rią.

2016/09/20

2016/09/17

Prostowanie ramion z linką wyciągu górnego, tylem do przyrządu

Prostowanie ramion z linką wyciągu górnego, tylem do przyrządu
          fot. bodybuilding.com

Pro­sto­wa­nie ramion z linką wyciągu gór­nego, sto­jąc tyłem do przy­rządu, ćwi­cze­nie raczej zapo­mniane i tak naprawdę nie­na­da­jące się do wyko­na­nia na każ­dym wyciągu. Zapewne jest to przy­czyną nie­chęci do jego sto­so­wa­nia.

2016/09/08

Trening FBW z pasami treningowymi!

Trening FBW z pasami treningowymi!
Trening FBW z pasami treningowymi w domu, parku, na plaży, czy chociażby nawet na siłowni. Uniwersalny sprzęt i duży zakres ćwiczeń pozwoli nam na zrobienie dobrego treningu, gdzie tylko zechcemy.

"Gym Is Everywhere" z pasami treningowymi trudno się z tym zdaniem nie zgodzić. Jest to sprzęt na tyle wszechstronny pod względem ćwiczeń, jakie możemy na nim wykonać, a także miejsca, do jakiego możemy go zamontować, że w praktyce, siłownia naprawdę jest wszędzie. Jak już nie raz pisałem, dla mnie trening na świeżym powietrzu w blasku promieni słonecznych to coś pięknego. Jeszcze jeśli jest jakiś zbiornik wodny w pobliżu, cóż polecam!

W tym sezonie używałem swoich pasów treningowych w różnych miejscach, ale najczęściej była to plaża w Sopocie co wiedzą wszyscy, którzy obserwują mnie na Instagramie (przy okazji #FollowMe!). W związku z tym nie mogło być inaczej, materiały w postaci zdjęć do tego wpisu, właśnie z tego miejsca! Lecimy!FBW z pasami treningowymi

Nogi

przysiady na jednej nodze z trx

przysiady na jednej nodze z trx


Plecy 
-Podciąganie tułowia w podporze /4 serie

podciąganie tułowia w podporze z trx

podciąganie tułowia w podporze z trx


Klatka piersiowa
-Pompki /4 serie

pompki z trx

pompki z trx


Barki
-Odwrotne rozpiętki w podporze /4 serie

odwrotne rozpiętki z trx

odwrotne rozpiętki z trx


Triceps
-Prostowanie ramion nad głową /3 serie

prostowanie ramion z trx

prostowanie ramion z trx


Biceps
-Uginanie ramion w podporze /3 serie

uginanaie ramion z trx

uginanaie ramion z trx


Brzuch
Dodatkowo można jeszcze dorzucić jedno ćwiczenie na brzuch, np. przyciąganie kolan do klatki piersiowej w podporze jak do pompki, nogi zaczepione o pasy treningowe.podciąganie na drążku do karku

Jeśli mamy możliwość (ja miałem) można dorzucić jeszcze podciąganie na drążku, pompki na poręczach i przyciąganie kolan do klatki piersiowej w zwisie na drążku, z tym że wtedy musimy zmniejszyć liczbę serii w wyżej wymienionych ćwiczeniach. To byłoby na tyle, zerknij jeszcze na poniższą ofertę TRX i owocnych treningów!


2016/09/02

2016/08/30

2016/08/18

2016/08/14

2016/08/09

2016/08/01

2016/07/26

2016/07/12

2016/07/09