2016/01/31

2016/01/28

2016/01/25

Trójmiejskie siłownie - Tiger Gym / Szadółki

Trójmiejskie siłownie - Tiger Gym / Szadółki

Tiger Gym to sieć klu­bów poroz­rzu­ca­nych po całym Trój­mie­ście, któ­rej wła­ści­cie­lem jest Dariusz Michal­czew­ski. Jedną z jego siłowni na gdań­skim Cheł­mie już testo­wa­łem, dziś przy­szedł czas na Gdańsk-Sza­dółki, czyli bar­dziej połu­dniowe regiony.

2016/01/22

2016/01/20

Krótkie spięcia brzucha, bez żadnych udziwnień.

Krótkie spięcia brzucha, bez żadnych udziwnień.
                        fot. healthnfitt.com


Krót­kie spię­cia brzu­cha, ćwi­cze­nie, któ­rego pro­stota eli­mi­nuję prace innych mię­śni. Sku­piamy się tylko na tym, co nas naj­bar­dziej inte­re­suję. W tym przy­padku obcho­dzą nas tylko mię­śnie pro­ste brzu­cha.

2016/01/17

2016/01/13

2016/01/10

5 porad, jak utrzymać stawy w dobre kondycji.

5 porad, jak utrzymać stawy w dobre kondycji.

Stawy mają to do sie­bie, że z wie­kiem się zuży­wają. Jest to natu­ralny pro­ces, jed­nak poprzez tre­ningi sami tro­chę się do tego przy­czy­niamy, przy­śpie­sza­jąc ten efekt. W związku z tym mam dzi­siaj dla Was kilka wska­zó­wek, jak utrzy­mać je w dobrej kon­dy­cji.

2016/01/07

2016/01/04

2016/01/01

Podsumowanie roku 2015, czyli ponad 100 wpisów upchanych w jeden!

Podsumowanie roku 2015, czyli ponad 100 wpisów upchanych w jeden!

Podsumowanie roku 2015, czyli skrót całego roku blogowania w jednym wpisie. Treningi siłowe, funkcjonalne, ćwiczenia, galerie, trójmiejskie siłownie, imprezy, jedzenie, motywacja, książki, gadżety i podróże. Wszystko to w dzisiejszym wpisie! Zapraszam!