2016/01/22

2016/01/20

Krótkie spięcia brzucha, bez żadnych udziwnień.

Krótkie spięcia brzucha, bez żadnych udziwnień.
                        fot. healthnfitt.com


Krót­kie spię­cia brzu­cha, ćwi­cze­nie, któ­rego pro­stota eli­mi­nuję prace innych mię­śni. Sku­piamy się tylko na tym, co nas naj­bar­dziej inte­re­suję. W tym przy­padku obcho­dzą nas tylko mię­śnie pro­ste brzu­cha.

2016/01/17

2016/01/10

5 porad, jak utrzymać stawy w dobre kondycji.

5 porad, jak utrzymać stawy w dobre kondycji.

Stawy mają to do sie­bie, że z wie­kiem się zuży­wają. Jest to natu­ralny pro­ces, jed­nak poprzez tre­ningi sami tro­chę się do tego przy­czy­niamy, przy­śpie­sza­jąc ten efekt. W związku z tym mam dzi­siaj dla Was kilka wska­zó­wek, jak utrzy­mać je w dobrej kon­dy­cji.

2016/01/07

2016/01/04