2016/01/10

5 porad, jak utrzymać stawy w dobre kondycji.

5 porad, jak utrzymać stawy w dobre kondycji.

Stawy mają to do sie­bie, że z wie­kiem się zuży­wają. Jest to natu­ralny pro­ces, jed­nak poprzez tre­ningi sami tro­chę się do tego przy­czy­niamy, przy­śpie­sza­jąc ten efekt. W związku z tym mam dzi­siaj dla Was kilka wska­zó­wek, jak utrzy­mać je w dobrej kon­dy­cji.


Wszyst­kie porady, w pew­nym stop­niu się ze sobą łączą. Jed­nak w takiej postaci myślę, że uda mi się je bar­dziej pod­kre­ślić i poka­zać co jest naprawdę ważne. A więc lecimy:

1. Rozgrzewka

Oczy­wi­sta sprawa. W zależ­no­ści od tre­ningu, jaki będziemy wyko­ny­wać, rodzaje roz­grze­wek będą się róż­nić. Przy tre­ningu siło­wym, roz­grzewka powinna być szcze­gól­nie obszerna. Pod­nie­sie­nie tem­pe­ra­tury ciała, roz­ru­sza­nie sta­wów poprzez np. krą­że­nia ramion w przy­padku stawu ramien­nego i wyko­na­nie jed­nej czy dwóch serii ćwi­cze­nia wła­ści­wego z mini­mal­nym cię­żarem. Tych kilka pro­stych dzia­łań już w pew­nym stop­niu zabez­pie­cza nasze stawy, a także wię­za­dła i same mię­śnie.

2. Poprawna tech­nika wyko­ny­wa­nia ćwi­czeń

Tech­nika wyko­ny­wa­nia ćwi­czeń to nie­zwy­kle ważna sprawa. Źle wyko­nane ćwi­cze­nia mogę pro­wa­dzić do róż­nego rodzaju zwy­rod­nień sta­wów i kon­tu­zji. Jeśli Twoja wie­dza teo­re­tyczna na temat danego ćwi­cze­nia jest duża. Prze­czy­ta­łeś kilka arty­ku­łów, widzia­łeś fil­miki instruk­ta­żowe, ale jed­nak Twój staż tre­nin­gowy nie jest zbyt długi. Upew­nij się, czy wyko­nu­jesz ćwi­cze­nie dobrze. Zapy­taj się doświad­czo­nego kolegi albo tre­nera, któ­rego raczej nie powinno zabrak­nąć na dobrej siłowni.

3. Kon­trola ruchu – Można byłoby to pod­piąć do punktu dru­giego, jed­nak osobno bar­dziej to pod­kre­ślę, o czym pisa­łem na początku.

Sku­pie­nie się na wyko­ny­wa­niu ćwi­cze­nia, cią­głe kon­tro­lo­wa­nie ruchu i uni­ka­nie jakich­kol­wiek szarp­nięć. Tak powi­nien wyglą­dać nasz cały tre­ning. Nie ma chyba niczego bar­dziej szko­dzą­cego naszym sta­wom jak gwał­towne i nie­prze­wi­dzia­nie ruchy. Rów­nie dobrze możemy staw potrak­to­wać młot­kiem.

4. Odpo­wiedni cię­żar

Pro­sta sprawa. W chwili, gdy bie­rzemy się za cię­żar nas prze­ra­sta­jący, momen­tal­nie tra­cimy to, o czym pisa­łem w punk­cie dru­gim i trze­cim. Tech­nika zaczyna kuleć, kon­trola ruchu znika, a stawy dostają po dupie.

5. Pro­fi­lak­tyka
Faj­nym spo­so­bem na przy­go­to­wa­nie naszych sta­wów, są ćwi­cze­nia mobi­li­za­cyjne. Zwięk­sze­nie rucho­mo­ści sta­wów i wię­za­deł spo­wo­duje jed­no­cze­sne ich wzmoc­nie­nie. Pod­czas wyko­ny­wa­nia ćwi­czeń będziemy dalsi od mak­sy­mal­nych roz­cią­gnięć lub zgięć w sta­wach, co na pewno dobrze na nie wpły­nie.


0 komentarze:

Prześlij komentarz