2016/01/20

Krótkie spięcia brzucha, bez żadnych udziwnień.

Krótkie spięcia brzucha, bez żadnych udziwnień.
                        fot. healthnfitt.com


Krót­kie spię­cia brzu­cha, ćwi­cze­nie, któ­rego pro­stota eli­mi­nuję prace innych mię­śni. Sku­piamy się tylko na tym, co nas naj­bar­dziej inte­re­suję. W tym przy­padku obcho­dzą nas tylko mię­śnie pro­ste brzu­cha.


Krót­kie spię­cia brzu­cha, z ang. Crunch, to pod­sta­wowe ćwi­cze­nie na tę par­tię mię­śniową. Wg. mojej opi­nii jest to ćwi­cze­nie o wiele lep­sze od tra­dy­cyj­nych brzusz­ków, gdzie znaczną część pracy brzu­cha przej­mują plecy i nogi, a prze­cież nie o to w tym cho­dzi.

Spię­cia mają na celu wyizo­lo­wać prace mię­śni brzu­cha. Cała ener­gia jaką wło­żymy w ćwi­cze­nie, pój­dzie dokład­nie tam, gdzie chcemy. Prze­kłada się to bez­po­śred­nio na efek­tyw­ność, co w przy­szło­ści zbliży nas do wyma­rzo­nego sze­ścio­paka;)

Spo­sób wyko­na­nia:

Kła­dziemy się swo­bod­nie na ziemi. Nogi pod­kur­czone, stopy leżą pła­sko na ziemi. Jak na powyż­szym zdję­ciu, nogi mogą być złą­czone, albo nieco roz­chy­lone, kwe­stia indy­wi­du­alna, byleby nie prze­sa­dzić. Pal­cami dłoni doty­kamy tyl­nej czę­ści głowy. Co ważne, ręce w żaden spo­sób nie poma­gają wyko­ny­wać ćwi­cze­nia. Nie cią­gniemy nimi głowy, aby nie spo­wo­do­wać nadmier­nego nacią­ga­nia karku.

Wyko­nu­jąc ćwi­cze­nie, uno­simy tylko górną część ple­ców, dół cią­gle przy­lega do podłoża. Jed­no­cze­śnie mocno spi­namy mię­śnie brzu­cha. W chwili mak­sy­mal­nego skur­czu na sekundę lub dwie zatrzy­mu­jemy się, po czym powoli wra­camy do pozy­cji wyj­ścio­wej. Gdy głowa dotknie ziemi, bez żad­nych przerw pona­wiamy powtó­rze­nie.


Zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube!


0 komentarze:

Prześlij komentarz