2016/01/04

Rich Froning - galeria zdjęć

Rich Froning - galeria

Rich Fro­ning to pro­fe­sjo­nalny cross­fi­ter repre­zen­tu­jący USA. W tym roku będzie obcho­dził 29 uro­dziny. Mimo sto­sun­kowo mło­dego wieku na swoim kon­cie ma już nie­małe osią­gnię­cia. Jakie? Zapra­szam do wpisu.

W związku z tym, że popu­lar­ność Cros­sFit’u cią­gle rośnie, to i poziom zawo­dów Cros­sFit Games z każ­dym rokiem jest więk­szy. Coraz obszer­niej­sza grupa osób chce sko­pać tyłki tym naj­lep­szy. A jed­nym z tych naj­lep­szych jest bez wąt­pie­nia Rich Fro­ning. Wygry­wał Cros­sFit Games cztery lata z rzędu (2011-2014), pierw­sze mając zale­d­wie 24 lata.


Mnie oso­bi­ście urze­kają tre­ningi Fro­ninga, Powyż­szy przy­kład: tre­ning 15 minu­towy, bez żad­nych przerw z nie­ma­łymi obcią­że­niami. Mimo to na jego twa­rzy jakby nie było zmę­cze­nia, nie­sa­mo­wite!
A teraz zapra­szam do gale­rii.źr. zdjęć: fitbandits.com, boxlifemagiazine.com, games.crossfit.com, homefrtontcrossfit.com

0 komentarze:

Prześlij komentarz