2016/01/13

Trójmiejskie siłownie - Tiger Gym /Alchemia

Trójmiejskie siłownie - Fitstacja /Alchemia

Tiger Gym, siłow­nia w gdań­skiej Alche­mii, która nieco zamie­szała w ran­kingu! Jak wypa­dła pod­czas testu i na tle innych trój­miej­skich siłowni? Już teraz mogę powie­dzieć, że bar­dzo dobrze…

Aktualizacja 1/04/2016 : Fitstacja zmienia się w Tiger Gym. 
Tiger Gym to klub fit­ness miesz­czący się w jed­nym z budyn­ków kom­pleksu Alche­mia na gdań­skiej Oli­wie. Cena mie­sięcz­nego kar­netu wynosi tam 159 zł lub 125 zł, przy jednorazowej wpłacie aktywacyjnej wynoszącej 100zł. Klub hono­ruję kart Mul­ti­sport co jest plusem, za czasów Fitstacji tego nie było.

Wcho­dząc, wita nas recep­cja i miła obsługa. W chwili, gdy Pani dowie­działa się, że jestem na siłowni pierw­szy raz, od razu przy­słała mi „prze­wod­nika”, który opro­wa­dził mnie po klu­bie i wytłu­ma­czył jego dzia­ła­nie. Muszę przy­znać, że takie coś w Trój­mie­ście przy­tra­fiło mi się pierw­szy raz…
W recep­cji dosta­jemy opa­skę magne­tyczną, co jest też bar­dzo faj­nym roz­wią­za­niem, bo już będąc w szatni, możemy sobie wybrać dowolną szafkę. Ma to zna­cze­nie, bo szafki są dwu­pię­trowe, a te na dole są po pro­stu więk­sze. I w chwili, gdy na tę kwe­stię nie mogę narze­kać, to sama szat­nia to taka tro­chę cia­sna klitka, mogłaby być więk­sza.

Przejdźmy teraz do powierzchni tre­nin­go­wej, która, nawia­sem mówiąc, jest spora, powie­dział­bym nawet, bar­dzo duża. Oprócz samej siłowni, czyli tej głów­nej czę­ści tre­nin­go­wej, klub posiada jesz­cze trzy sale. Pierw­sza typowa fit­ness, kolejna do spin­ningu i trze­cia do tre­nin­gów funk­cjo­nal­nych. Ta ostat­nia mogłaby być lepiej wypo­sa­żona. Kilka sztang i porządny drążek by wystarczyło.Siłow­nia połą­czona ze strefą car­dio to duży plus w Tiger Gym. Nie bra­kuję dużej ilo­ści róż­no­rod­nego sprzętu i to naprawdę dobrej jako­ści. Maszyny, wyciągi i wolne ciężary, wszystko co potrzebne do treningu jest. Zna­la­złem kilka krucz­ków, które można byłoby zmie­nić, ale tylko wspo­mnę o jed­nym. Naj­cięż­sze han­tle, 37,5 kg to za mało jak na tak dużą siłow­nie!Jakby ktoś miał ochotę na basen, to jest w pobliżu ;)

Z takim "przełącznikami" nie spotkałem się jeszcze nigdzie, ciekawe rozwiązanie :)


Podsumowując:

Sprzęt: 5

Szatnie: 5

Prysznice, toalety, czystość: 6

Klimat, obsługa: 6

Cena: 4

Ocena ogólna: 5,2 /6


Trójmiejskie siłownie - RANKING

0 komentarze:

Prześlij komentarz