2016/02/28

2016/02/25

"4-godzinny tydzień pracy" według Tima Ferrissa

"4-godzinny tydzień pracy" według Tima Ferrissa

„4-godzinny tydzień pracy” brzmi tro­chę jak tytuł powie­ści fan­ta­stycz­nej, a ory­gi­nalna okładka z poniż­szego zdję­cia jakby dopeł­nia tę wizję. Nic bar­dziej myl­nego, jest to porad­nik, któ­rego tytuł, autor trak­tuje jak naj­bar­dziej poważ­nie.

2016/02/22

Armlifting i wyciskanie sztangi na ławce płaskiej, czyli sprawdzian siły podczas zawodów w Gdańsku.

Armlifiting i wyciskanie sztangi na ławce płaskiej, czyli sprawdzian siły podczas zawodów w Gdańsku.
Arm­li­fting i wyci­ska­nie połowy wagi swo­jego ciała na ławce pła­skiej. W tych dwóch dys­cy­pli­nach posta­no­wi­łem wystar­to­wać pod­czas zawo­dów odby­wa­ją­cych się wczo­raj w Gdań­sku.

2016/02/19

2016/02/17

2016/02/14

2016/02/10

2016/02/08

2016/02/04

2016/02/03