2016/02/04

Janet Layug, IFBB Bikini Pro - galeria zdjęć

Janet Layug, IFBB Bikini Pro - galeria

Janet Layug zwy­cięż­czyni Miss Hooters 2013, jesz­cze w tym samym roku posta­no­wiła spró­bo­wać swo­ich sił w spor­tach syl­wet­ko­wych, gdzie nie­mal, że pod­biła kate­go­rie Bikini.

Janet Layug pierw­sze swoje zwy­cię­skie starty zali­czyła pod szyl­dem fede­ra­cji NPC. Oka­zał się to klucz do zawo­dow­stwa w IFBB i już od 2014 roku star­to­wała wła­śnie tam. Pod koniec roku zajęła dru­gie miej­sce w naj­bar­dziej pre­sti­żo­wej impre­zie, czyli Olym­pia Bikini ustę­pu­jąc jedy­nie Ash­ley Kal­twas­ser. Janet w 2015 roku, wszyst­kie swoje starty koń­czyła, nie opusz­cza­jąc podium (więk­szość wygrała). Jed­nak pod­czas Olym­pia Weekend ponow­nie musiała uznać wyż­szość Ash­ley.

Zapra­szam do gale­riiźr. zdj. bodybuilding.com, musculardevelopment.com, flex.com

0 komentarze:

Prześlij komentarz