2016/02/14

Trójmiejskie siłownie - Energy Club Gdynia

Trójmiejskie siłownie - Energy Club Gdynia

W dzi­siej­szym teście siłowni prze­no­simy się do Gdyni. Energy Club to podobno jedna z lep­szych siłowni w mie­ście. Czy fak­tycz­nie? Pozo­staje się o tym prze­ko­nać na wła­snej skó­rze.

Energy Club to siłow­nia usy­tu­owana tro­chę na ubo­czu cen­trum, choć na­dal w bli­skim sąsiedz­twie Sea Towers. Samo miej­sce nie do końca zachęca, aby dostać się na siłow­nie trzeba przejść przez ramy zała­dun­kowe na tyłach budynku, w któ­rym się znaj­duje. Póź­niej musimy poko­nać cztery pię­tra po scho­dach, zadyszka muro­wana, acz­kol­wiek roz­grzewkę mamy już za sobą. Cena mie­sięcz­nego kar­netu wynosi 149 zł, a więc jest to taka śred­nia cena. Klub hono­ruje karty Mul­ti­sport i jesz­cze kilka innych, co na pewno jest plu­sem.

Siłow­nia jest dość duża, posiada kilka sal, więc ciężko byłoby się w tym poła­pać, odwie­dza­jąc ją pierw­szy raz, na szczę­ście nie trzeba się tym mar­twić. Panie z recep­cji na wstę­pie pro­po­nują opro­wa­dze­nie po całym klu­bie, co w całym Trójmie­ście zda­rzyło mi się chyba tylko raz do tej pory, a więc mamy kolejny plus.
Szat­nia nie jest jakaś wielka, ale też nie ma w niej upcha­nych miliona sza­fek i jest dość luźno. Na środku, znaj­duję się duży wie­szak na kurtki, dzięki czemu zaosz­czę­dzamy tro­chę miej­sca w szaf­kach. Dobrze, że coś takiego jest, choć oso­bi­ście nie lubię takich roz­wią­zań. Kole­dze kie­dyś ktoś ukradł z szatni prze­po­cony pas neo­pre­nowy, więc w takiej sytu­acji zaufa­nie do ludzi spada do zera, tym bar­dziej, jak jestem na nowej siłowni, gdzie nikogo nie znam.Powierzch­nia tre­nin­gowa to na pewno zaleta tego klubu. Znaj­dziemy tam sporą salę fit­ness, jest też mała sala do cross tre­nin­gów, gdzie bar­dzo przy­jem­nie i wygod­nie robi się przy­siady (zdj. główne). Oprócz tego do dys­po­zy­cji mamy jesz­cze sale do sztuk walki z kil­koma wor­kami tre­nin­go­wymi, podłoga obitą w mate­race i rin­giem, a dokład­nie klatką. Naj­więk­szą powierzch­nię zaj­muje oczy­wi­ście sama siłow­nia. Znaj­dziemy tam sporo róż­nych maszyn, dwie bramy i tro­chę wol­nych cię­ża­rów, nie jest to sprzęt jakoś bar­dzo róż­no­rodny, nie­mniej jed­nak jest tam wszystko, co do dobrego tre­ningu będzie nam potrzebne.


Pod­su­mo­wu­jąc:
Sprzęt: 5
Szat­nia: 5

Prysz­nice, toa­lety, czy­stość: 4

Kli­mat, obsługa: 5

Cena: 4
Ocena ogólna: 4,6 /6

0 komentarze:

Prześlij komentarz