2016/02/19

Z blogera do youtubera, czyli efitek reaktywacja.

Z blogera do youtubera, czyli efitek reaktywacja.

Z blo­gera do youtu­bera, czyli dziś kilka słów o nowo­ściach pod szyl­dem EFITEK by Artur Nogal­ski.

Jeśli cho­dzi o YouTube, to kanał na tej plat­for­mie posia­dam od 2008 roku. Począt­kowo pod nazwą e-fit moti­va­tion zro­bi­łem kilka kom­pi­la­cji kul­tu­ry­stycz­nych, z czego pierw­szy fil­mik po pię­ciu latach swo­jego ist­nie­nia, zebrał ponad 4,5 mln wyświe­tleń. Dziś po latach wygląda tak, jakby był nagry­wany kal­ku­la­to­rem, ale mimo to na­dal ma sporą mie­sięczną oglą­dal­ność.

Póź­niej zaraz po powsta­niu bloga, zaczą­łem wrzu­cać od czasu do czasu na YouTube krót­kie fil­miki, w któ­rych gdzieś tam wyko­ny­wa­łem jakieś ćwi­cze­nia. Ogól­nie nagry­wane spo­ra­dycz­nie, na spon­ta­nie, bez żad­nego przy­go­to­wa­nia i na doda­tek słabe jako­ściowo, osta­tecz­nie przed kil­koma dniami wszystko zostało usu­nięte…

Do reak­ty­wo­wa­nia kanału skło­nili mnie zna­jomi, od któ­rych ostat­nio dosta­łem sporo sygna­łów, że na blogu bra­kuje fil­mi­ków uzu­peł­nia­ją­cych co nie­które arty­kuły. Nie pozo­stało mi nic innego jak speł­nić te ocze­ki­wa­nia i wró­cić na YouTube, tym razem w wer­sji Pro :)
Pierw­szy powi­talny odci­nek wła­śnie się uka­zał… Zapra­szam do oglą­da­nia i subskry­bo­wa­nia, Poz­dro!


4 komentarze:

 1. ii o to chodzi !!! xD filmiki jak prawidlowo wykonywac poszczegolne cwiczenia na pewno bardzo pomoga :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wszystko w jednym miejscu to najwieksza zaleta tego planu. ;)

   Usuń
 2. Powodzenia! Sama od dłuższego czasu zastanawiam się nad kanałem :) Intro wyszło Ci całkiem zachęcająco.

  OdpowiedzUsuń