2016/03/31

2016/03/29

2016/03/24

2016/03/22

2016/03/19

Trójmiejskie siłownie - Jatomi Fitness /CH Klif

Trójmiejskie siłownie - Jatomi Fitness /CH Klif

Sieć klu­bów Jatomi Fit­ness uzna­wana jest za jedną z naj­lep­szych w Pol­sce. Jej kluby znaj­dziemy we wszyst­kich naj­więk­szych mia­stach na tere­nie kraju, co cie­kawe z wyjąt­kiem Gdań­ska. W tej kwe­stii w Trój­mie­ście nadra­bia Gdy­nia z dwoma klu­bami, a pod dzi­siej­szy test tra­fia ten z CH Klif.

2016/03/16

2016/03/14

2016/03/10

Słabe i chude nogi? Znalazłem na to sposób, sprawdź!

Słabe i chude nogi? Znalazłem na to sposób, sprawdź!

Słabe, chude i nie­zwy­kle oporne nogi, to przy­pa­dłość wielu osób, także i moja. Na szczę­ście po latach tre­ningów zna­la­złem na to spo­sób. Sprawdź, jak w kilka mie­sięcy zwięk­szy­łem siłę w przy­sia­dzie o ponad 40 kg, a moje uda prze­stały się mie­ścić w ulu­bione spodnie.

2016/03/07

2016/03/03

2016/03/01