2016/03/24

Hura! Dwa lata w internetach!

Hura! Dwa lata w internetach!
To już dwa lat odkąd EFITEK ujrzał świa­tło dzienne! Od tam­tej pory dużo się zmie­niło. Przede wszyst­kim sam adres strony, wygląd i kie­ru­nek dzia­ła­nia. Zmiany pro­cen­tują, a wię­cej na ten temat opo­wie­dzą sta­ty­styki.

„Pasja rodzi pro­fe­sjo­na­lizm, pro­fe­sjo­na­lizm daje jakość, a jakość to luk­sus w życiu. „J. Wal­kie­wicz

Uwiel­biam ten cytat. W kilku sło­wach wyja­śnia, dla­czego robie­nie tego, co się lubi, jest tak cenne w naszym życiu. Sport towa­rzy­szy mi od dziecka, sama siłow­nia dobre 12 lat. Pro­wa­dze­nie bloga jest jakby uwień­cze­niem tych setek godzin spę­dzo­nych na sali tre­nin­go­wej. Jest spo­so­bem na roz­ła­do­wa­nie emo­cji, tych pozy­tyw­nych w głów­nej mie­rze. A fakt, że ktoś to czyta, ktoś cze­pie wie­dzę i inspi­ra­cje, nakręca do jesz­cze cięż­szego wysiłku. Po pro­stu moty­wuje… dla­tego NIE ZASTANAWIAJ SIĘ, TRENUJ!
Zobacz też zeszło­roczny wpis: Rok blo­go­wa­nia za mną!
Sta­ty­styka
(w nawia­sach dane z zeszłego roku)

Przez ostatni rok na blogu zostało opu­bli­ko­wa­nych 125 wpi­sów (192), to mniej niż w ubie­głym roku, ale takie było zało­że­nie. Przez ten czas strona zgro­ma­dziła 105 000 wyświe­tleń (69 000).

Liczba Uni­kal­nych Użyt­kow­ni­ków za ostatni mie­siąc wynosi ponad 6000 (2000). W porów­na­niu z ubie­głym rokiem jest to aż potrójny wzrost! Za co naj­bar­dziej dzię­kuje!
Zaw­sze zale­żało mi, aby blog był skie­ro­wany zarówno do męż­czyzn, jak i kobiet. Wzrost w porów­na­niu z ubie­głym rokiem jest nie­wielki, ale jed­nak. Kobiet przy­było i jest ich pra­wie połowa. Zmie­nił się nato­miast wiek czy­tel­ni­ków. Ja się posta­rza­łem, a czy­tel­nicy tro­chę odmłod­nieli.
Dane geo­gra­ficzne nie są dla mnie zasko­cze­niem. Naj­wię­cej czy­tel­ni­ków jest tam, gdzie jest naj­wię­cej ludzi. Blog pro­wa­dzony jest w Gdań­sku, więc na pomo­rzu też czy­tel­ni­ków jest też dość sporo. A w związku z tym, że pocho­dzę z Dol­nego Ślą­ska i tam mam naj­wię­cej zna­jo­mych to i ruch na blogu z tam­tych rejo­nów jest też dość spory.Tak wygląda aktu­alny ruch na blogu. W porów­na­niu z ubie­głym rokiem tro­chę się to zmie­niło.
-Ruch z wyszu­ki­wa­rek wzrósł z 50% do 62%
-Social media lekko spa­dają z 25% do 20%
-Wej­ścia bez­po­śred­nie wzro­sły o jeden punkt pro­cen­towy
-Naj­więk­szy spa­dek zano­to­wany z udo­stęp­nień. Z 12% do ok. 5%.Ostat­nia z cie­kaw­szych rze­czy to ruch mobilny. Bar­dzo dobrze widać, jak tele­fon powoli zaczyna zastę­po­wać kom­pu­ter prak­tycz­nie we wszyst­kich czyn­no­ściach, jakie wyko­nu­jemy w sieci.
Przejdźmy teraz do Social Mediów. Na pierw­szy rzut Face­book, czyli jeden z kana­łów, na któ­rym od kilku mie­sięcy sta­ram się być naj­bar­dziej aktywny. I to wła­śnie tutaj prze­nio­sły się wszyst­kie kon­wer­sa­cje. Aktu­al­nie FanPage efi­tekpl to ponad 2300 polu­bień (1100). Liczba podwo­jona co do ubie­głego roku, ale na­dal nie­za­do­wa­la­jąca :)

facebookInstagram. Kolejny por­tal, na­dal mój ulu­biony, ale może się to zmie­nić. Podobno Face­book jest w trak­cie wpro­wa­dza­nia algo­ryt­mów mają­cych na celu wyświe­tla­nie się zdjęć poten­cjal­nie dla nas naj­cie­kaw­szych. A nie jak to jest aktu­al­nie, wg godziny doda­nia. Nie­stety zabije to istotę Insta­grama…

instagramYouTube! Kanał, który posia­dam od lat i który wskrze­si­łem na nowo mie­siąc temu. Dużo pozy­tyw­nych opi­nii na temat pro­jektu, utwier­dza mnie w prze­ko­na­niu, że było to dobry krok!

youtube


Na koniec jesz­cze tylko dwa słowa na temat Google+. Jest to miej­sce, gdzie publi­kuje każdy arty­kuł z bloga i to jest jedyne dzia­ła­nie, jakie podej­muje. Mimo to liczba wyświe­tleń w porów­na­niu z pierw­szym rokiem ist­nie­nia efitka, wzro­sła o 1 mln! Daje to śred­nio ponad 80 000 wyświe­tleń mie­sięcz­nie. Liczba pokaźna, szkoda, że nie prze­kłada się bezpośred­nio na sta­ty­styki na blogu;)

google plus2 komentarze: