2016/03/16

Steve Cook - galeria zdjęć

Steve Cook - galeria

Steve Cook bar­dzo znany za oce­anem, u nas nieco mniej. Ame­ry­kań­ski zawod­nik spor­tów syl­wet­ko­wych z kartą IFBB Pro, star­tu­jący w kate­go­rii męska syl­wetka.

Swoje pierw­sze zwy­cię­stwa Steve Cook noto­wał w 2010 roku, dwa lata póź­niej zdo­był kartę pro­fe­sjo­na­li­sty IFBB. W 2014 roku zajął 5 miej­sce pod­czas naj­więk­szej kul­tu­ry­stycz­nej imprezy, czyli Mr. Olym­pia, oczy­wi­ście w kate­go­rii Phy­si­que (męska syl­wetka). Był to jego ostatni start do tej pory. Aktu­al­nie na­dal bar­dzo aktywny, Steve Cook mocno działa w social mediach.


Zapraszam również do innych galerii
źr. zdj. profil Steve Cook na Facebooku. Billboard z Stevem podczas Fit Festivalu 2016 w Gdańsku. Zapewne mało kto ze zwiedzających wiedział kim on jest :)

0 komentarze:

Prześlij komentarz