2016/03/31

Szukasz trenera? Znalezienie go jeszcze nigdy nie było takie proste.

Szukasz trenera? Znalezienie go jeszcze nigdy nie było takie proste.

Szu­kasz tre­nera? Zna­le­zie­nie go jesz­cze ni­gdy wcze­śniej nie było takie pro­ste i wygodne. Jesteś tre­ne­rem? Załóż konto i zdo­by­waj klien­tów.


Róż­nego rodzaju witryn o spor­to­wym cha­rak­te­rze jest w sieci mul­tum. Jed­nak tylko nie­liczne ofe­rują swoim poten­cjal­nym użyt­kow­ni­kom coś cie­ka­wego i nie­po­wta­rzal­nego. A tak wła­śnie jest w przy­padku por­talu szu­kam-tre­nera, gdzie w łatwy spo­sób znaj­dziemy tre­nera lub pozy­skamy klienta.

Szu­kasz tre­nera?
Ćwi­czysz, albo chcesz zacząć ćwi­czyć na siłowni i poszu­ku­jesz wspar­cia? Zaw­sze chcia­łeś nauczyć się tań­czyć lub jeździć konno. Dzięki por­ta­lowi szu­kam-tre­nera, znaj­dziesz nie­za­leż­nych instruk­to­rów z róż­nych dzie­dzin sportu, w Two­jej oko­licy. Zaletą takich tre­nin­gów jest na pewno cena, czę­sto dużo niż­sza niż trzeba byłoby zapła­cić w klu­bie.
Jesteś z Trój­mia­sta? Zapra­szam na tre­ning ze mną! :)
Jesteś tre­ne­rem?
Sko­rzy­staj z oka­zji dar­mo­wej reklamy samego sie­bie, zakła­da­jąc konto. Por­tal dopiero się roz­wija, a więc to dobry moment, aby się wybić we wła­snym mie­ście. Udo­stęp­nij swój pro­fil zna­jo­mym, pozy­skuj klien­tów i zbie­raj opi­nie!
Por­tal jest cał­ko­wi­cie dar­mowy, więc tak naprawdę nic nie tra­cimy. Możemy tylko zyskać! Oby wię­cej takich witryn w sieci, pole­cam :)0 komentarze:

Prześlij komentarz