2016/03/03

Trójmiejskie siłownie - Impuls Fitness

Trójmiejskie siłownie - Impuls Fitness

Impuls Fit­ness, jedna z lep­szych siłowni w Trój­mie­ście, gdzie odnajdą się panie, cho­ciaż pano­wie też nie mogą narze­kać, albo­wiem nie bra­kuje tam dobrego sprzętu i „cięż­kich cię­ża­rów”.

Impuls Fit­ness to siłow­nia zlo­ka­li­zo­wana przy ulicy Grun­waldz­kiej w Gdań­sku, nie­opo­dal przy­stanku SKM Zaspa. Cena mie­sięcz­nego kar­netu wynosi 209 zł lub 159 zł, jeśli mamy zamiar odwie­dzać siłow­nie przed godziną 15. Tanio nie jest, to fakt. Z ulgą mogą ode­tchnąć posia­da­cze kart Mul­ti­sport.

Na wstę­pie kilka słów o recep­cji i obsłu­dze. Siłow­nie odwie­dzi­łem dwu­krot­nie i za pierw­szym razem zatrza­sną­łem sobie ciu­chy w szafce. Potrze­bo­wa­łem wymie­nić klu­czy na inny, pani z recep­cji po minie widzia­łem, że nie była zado­wo­lona, że musi szu­kać tego jed­nego kon­kret­nego nr, acz­kol­wiek nic nie powie­działa. Znio­sła to dziel­nie, także za to plus :D
Szat­nia nieco cia­sna, ale dość czy­sto, tak samo pod prysz­ni­cami. Wiel­kość sza­fek przy­zwo­ita, nie są jakieś wiel­kie, ale idzie się spo­koj­nie pomie­ścić. Bra­kuje mi tro­chę luster w szatni, bo jest tylko jedno malut­kie i to na wyso­ko­ści chyba 2 m. Poza tym wszystko inne ok.


Powierzch­nia tre­nin­gowa dość duża. W nie­któ­rych miej­scach sprzęt tro­chę poupy­chany, ale jest go sporo, więc przy­sła­nia te nie­do­cią­gnię­cia. Siłow­nia wypo­sa­żona w dużą ilość maszyn. W stre­fie z wol­nymi cię­ża­rami dener­wo­wały mnie han­tle, które na sto­ja­kach leżą, gdzie chcą. Wiem, że to po czę­ści wina ludzi, który nie odkła­dają ich na swoje miej­sce. Lecz widy­wa­łem więk­sze siłow­nie, gdzie jed­nak ten porzą­dek był, więc wszystko jest do ogar­nię­cia. Plus to duża strefa car­dio, klub posiada rów­nież dwie duże sale fit­ness.

Zdjęcie główne, wypychanie nóg na maszynie, seria nr 8, 420 kg, 4 powtórzenia. Była moc!


Pod­su­mo­wu­jąc:

Sprzęt: 5,5
Szat­nia: 5
Prysz­nice, toa­lety, czy­stość: 5
Kli­mat, obsługa: 5
Cena: 3

Ocena ogólna: 4,7 /6

0 komentarze:

Prześlij komentarz