2016/03/19

Trójmiejskie siłownie - Jatomi Fitness /CH Klif

Trójmiejskie siłownie - Jatomi Fitness /CH Klif

Sieć klu­bów Jatomi Fit­ness uzna­wana jest za jedną z naj­lep­szych w Pol­sce. Jej kluby znaj­dziemy we wszyst­kich naj­więk­szych mia­stach na tere­nie kraju, co cie­kawe z wyjąt­kiem Gdań­ska. W tej kwe­stii w Trój­mie­ście nadra­bia Gdy­nia z dwoma klu­bami, a pod dzi­siej­szy test tra­fia ten z CH Klif.

Jatomi Fit­ness to klub zlo­ka­li­zo­wany w CH Klif w Gdyni. Jeśli cho­dzi o cenę kar­netu, to możemy się tro­chę o nią potar­go­wać i osta­tecz­nie zakoń­czyć w oko­li­cach 100 zł. Nie­stety, aby zostać klu­bo­wi­czem, musimy pod­pi­sać umowę, w któ­rej dekla­ru­jemy, że będziemy wierni sieci Jatomi przez rok lub dwa. Wszel­kiego rodzaju karty typu mul­ti­sport nie są hono­ro­wane.
Recep­cja w klu­bie raczej nie ofe­ruje niczego nad­zwy­czaj­nego, obsługa za to jest miła i pomocna. Zaw­sze też jest ktoś, kto po siłowni nas opro­wa­dzi apropo pierw­szej wizyty.
Szat­nia, aby się do niej dostać trzeba przejść przez całą siłow­nię. W zimie, zapewne cały syf z butów nie­sie się po sali… Sama szat­nia jak naj­bar­dziej na plus. Dużo miej­sca, duże szafki, są suszarki do wło­sów, nawet jest żelazko i deska. Za dodat­kową opłatą może rów­nież sko­rzy­stać z sola­rium. Tro­chę może bym się przy­cze­pił co do samej czy­sto­ści, ale osta­tecz­nie nie było aż tak źle.Myśla­łem, że powierzch­nia tre­nin­gowa będzie więk­sza, w rze­czy­wi­sto­ści cała siłow­nia jak na sieć Jatomi jest mała. Sprzętu nie bra­kuje, ale jest on mocno pości­skany. Dużo miej­sca zaj­muje strefa car­dio. Sama siłow­nia dzieli się na trzy obszary, wolny cię­żar, maszyny i miej­sce do tre­ningu funk­cjo­nal­nego. Jedyna rzecz, jaka mocno kuje w oczy to stan obcią­że­nia i han­tli, jest kiep­ski, poobry­wane gumy nie wyglą­dają zbyt este­tycz­nie.
Przy okazji wizyty, padł mój nowy rekord w wyciskaniu sztangi na ławce skośnej w dół. 150 kg x1 :)
Pod­su­mo­wu­jąc:

Sprzęt: 4
Szat­nia: 6
Prysz­nice, toa­lety, czy­stość: 5
Kli­mat, obsługa: 5
Cena: 3 (minus za koniecz­ność pod­pi­sy­wa­nia umowy)
Ocena ogólna: 4,6 /6

0 komentarze:

Prześlij komentarz