2016/04/25

2016/04/16

FBW w plenerze, czyli trening z minimum sprzętowym.

FBW w plenerze, czyli trening z minimum sprzętowym.


Jak nie­wiele potrzeba, żeby zro­bić fajny tre­ning, a przy oka­zji nieco się dotle­nić! Dziś tre­ning typu FBW do wyko­na­nia w ple­ne­rze. Mini­mum sprzę­towe takie jak drą­żek i porę­cze raczej nie powinny być trudne do zor­ga­ni­zo­wa­nia. Przyda się też jakieś drewno i więk­szy kamień.

2016/04/14

2016/04/11

Dieta wegetariańska, skąd czerpać makroskładniki?


Dieta wege­ta­riań­ska? Upew­nij się, że jesteś przy­go­to­wany, aby każ­dego dnia zdo­być wszyst­kie cenne makro­skład­niki potrzebne nie tylko do prze­ży­cia dnia, ale także do budowy mię­śni i siły. Możesz czer­pać mak­sy­malne korzy­ści z diety bez­mię­snej, jeśli tylko Twoje makro jest na swoim miej­scu.