2016/04/27

Sóller i Port de Sóller, jedne z ciekawszych miejsc na Mallorce

Soller i Port de Soller, jedne z ciekawszych miejsc na Mallorce

Sól­ler i Port de Sól­ler, to miej­sca może nie do końca bogate w zabytki, ale za to urze­kają świet­nymi wido­kami. Przy oka­zji pobytu w Pal­mie grze­chem byłoby nie odwie­dzić tych miej­sc, wybie­ra­jąc jako śro­dek trans­portu, zabyt­kowy, drew­niany pociąg.

2016/04/25

2016/04/22

2016/04/16

FBW w plenerze, czyli trening z minimum sprzętowym.

FBW w plenerze, czyli trening z minimum sprzętowym.


Jak nie­wiele potrzeba, żeby zro­bić fajny tre­ning, a przy oka­zji nieco się dotle­nić! Dziś tre­ning typu FBW do wyko­na­nia w ple­ne­rze. Mini­mum sprzę­towe takie jak drą­żek i porę­cze raczej nie powinny być trudne do zor­ga­ni­zo­wa­nia. Przyda się też jakieś drewno i więk­szy kamień.

2016/04/14

2016/04/11

Dieta wegetariańska, skąd czerpać makroskładniki?


Dieta wege­ta­riań­ska? Upew­nij się, że jesteś przy­go­to­wany, aby każ­dego dnia zdo­być wszyst­kie cenne makro­skład­niki potrzebne nie tylko do prze­ży­cia dnia, ale także do budowy mię­śni i siły. Możesz czer­pać mak­sy­malne korzy­ści z diety bez­mię­snej, jeśli tylko Twoje makro jest na swoim miej­scu.

2016/04/07

2016/04/04