2016/04/25

Dexter Jackson - galeria zdjęć

Dexter Jackson - galeria zdjęć

Dexter Jack­son, atleta szcze­gólny. Mając aktu­al­nie 47 lat, wciąż jest w nie­sa­mo­wi­tej for­mie i na­dal w czo­łówce naj­lep­szych kul­tu­ry­stów na świe­cie. Ostat­niego słowa jesz­cze nie powie­dział, choć na więk­sze tro­fea już nie ma szans.

Dexter Jack­son w zawo­dach kul­tu­ry­stycz­nych star­tuje już od dwu­dzie­stu czte­rech lat, a od sie­dem­na­stu lat jest posia­da­czem karty PRO. Od 2005 roku prak­tycz­nie nie scho­dzi z podium Arnold Clas­sic. Naj­więk­sze zawody kul­tu­ry­styczne Mr. Olym­pia udało mu się wygrać tylko albo aż jeden raz w 2008 roku. Od tam­tej pory do dziś nie pla­so­wał się dalej, jak na pią­tej pozy­cji tych pre­sti­żo­wych zawo­dów. Mimo wieku cią­gle jest trudną kon­ku­ren­cją dla swo­ich prze­ciw­ni­ków.
Tyle w skró­cie o Dexte­rze, a teraz zapra­szam do zdjęć.

źr. zdj. i profil Dextera Jacksona na Facebooku


Więcej sylwetek kulturystów, "bikiniar" i osób powiązanych ze sportami siłowymi, znajdziesz pod tagiem GALERIA, zapraszam!


0 komentarze:

Prześlij komentarz