2016/04/11

Dieta wegetariańska, skąd czerpać makroskładniki?


Dieta wege­ta­riań­ska? Upew­nij się, że jesteś przy­go­to­wany, aby każ­dego dnia zdo­być wszyst­kie cenne makro­skład­niki potrzebne nie tylko do prze­ży­cia dnia, ale także do budowy mię­śni i siły. Możesz czer­pać mak­sy­malne korzy­ści z diety bez­mię­snej, jeśli tylko Twoje makro jest na swoim miej­scu.

1. Prze­ką­ski to świetny spo­sób na unik­nie­cie kry­zysu ener­ge­tycz­nego. Orze­chy, mig­dały, pestki dyni czy nasiona sło­necz­nika to natu­ralny zastrzyk kalo­ryczny z dużą ilo­ścią zdro­wych tłusz­czy na czele.

2. Suple­men­ta­cja biał­kiem to naj­prost­szy spo­sób na pod­bi­cie tego, co w die­cie wege­ta­riań­skiej jest naj­trud­niej­sze do zdo­by­cia. Na Pol­skim rynku zaczy­nają poja­wiać się suple­menty w stu pro­cen­tach wegań­skie. A więc, jeśli ktoś ma także uprze­dze­nia do pro­duk­tów pocho­dze­nia zwie­rzę­cego, to jest to rów­nież „pro­blem” do roz­wią­za­nia.
3. Rośliny bogate w białko, tak takie też ist­nieją. Socze­wica, groch lub warzywa strącz­kowe są świet­nym przy­kła­dem roślin biał­ko­wych, a oprócz tego mają też sze­ro­kie zasto­so­wa­nie w kuchni.

4. Nie­zbędne ami­no­kwasy uzy­skasz z takich pro­duk­tów jak olej lniany, jaja, orze­chy czy cho­ciażby z awo­kado.

5. Eli­mi­nu­jąc mięso, w znacz­nym stop­niu pozby­wamy się z diety żelaza. Naj­lep­szy spo­so­bem na nadro­bie­nie tych bra­ków są bro­kuły i warzywa liścia­ste. Szpi­nak jest tutaj naj­cie­kaw­szą pro­po­zy­cją.

6. Spi­ru­lina i chlo­rella, czyli wodo­ro­sty i glony. Rich Roll w książce „Ukryta siła” mocno zachwala w szcze­gól­no­ści spi­ru­linę. Oso­bi­ście sam ni­gdy nie pró­bo­wa­łem, acz­kol­wiek wspo­mnie o tym na pewno warto, stąd ten punkt.

7. Wpro­wa­dze­nie diety wege­ta­riań­skiej nie powinno być nagłe i rygo­ry­styczne. Ja sam mięso na­dal jem, co prawda w bar­dzo małych ilo­ściach w skali mie­siąca, ale jed­nak.

9. Inne pro­dukty, o któ­rych warto pamię­tać na die­cie wege­ta­riań­skiej: olej koko­sowy, oliwa z oli­wek, oliwki, masło orze­chowe, mig­da­łowe, płatki owsiane, kasza kuskus, jaglana, gry­czana, jęcz­mienna, ryż biały i brą­zowy, ziem­niaki, opcjo­nal­nie rów­nież ryby.

Efekty tre­nin­gowe na die­cie z kur­cza­kiem w roli głów­nej może będą lep­sze niż na tej bez mięsa. Co nie zna­czy, że bez mięsa nie można zro­bić dobrej formy. Jak naj­bar­dziej można i pole­cam spró­bo­wać każ­demu :)


2 komentarze:

  1. czy taka suplementacja białkiem jest całkowicie bezpieczna? Z jednej strony uzupełnianie białka w ten sposób byłoby lekiem na wszystkie moje problemy żywieniowe ;p z drugiej jakoś reaguje alergicznie na słowo suplementy i trochę się obawiam ich wpływu na zdrowie .

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Jak najbardziej bezpieczna. Odżywka białkowa to nic innego jak czyste białko wyodrębnione z produktu (np. Mleka lub roślin). Czyli teoretycznie to samo co jesz na codzien tylko w innych proporciach ;)

      Usuń