2016/04/22

Palma de Mallorca - zwiedzanie, odpoczynek i zabawa!

Palma de Mallorca - zwiedzanie, odpoczynek i zabawa!

Palma de Mal­lorca, miej­sce ide­alne, aby co nieco pozwie­dzać, tro­chę odpo­cząć lub jak kto woli dobrze się zaba­wić. Mia­sto Palma to jedno naj­więk­szych ośrod­ków tury­stycz­nych świata, sprawdź dla­czego!

Palma de Mal­lorca, naj­więk­sze mia­sto Bale­arów przy­ciąga tury­stów o róż­nych upodo­ba­niach wypo­czyn­ko­wych. Zwie­dza­nie, jeśli chcesz odwie­dzić zamek lub kate­drę. Relaks, jeśli lubisz pole­żeć na plaży w słońcu. Zabawa, jeśli lubisz bary i kluby. Bądź sport, szcze­gólne rowe­rowy, kola­rzy jest tutaj od groma. W jed­nym sło­wie każdy znaj­dzie coś dla sie­bie.
Jeśli cho­dzi o mnie, to odwie­dzi­łem już kilkanaście miej­sc na całym wschod­nim wybrzeżu Hisz­pa­nii począw­szy od Costa Brava koń­cząc na Costa Calida. Odwie­dze­nie Majorki było pierw­szym wypa­dem poza kon­ty­nent. Jak się szybko oka­zało, bar­dzo uda­nym. I w chwili, jak sły­sza­łem o Wyspach Kana­ryj­skich, że są mało Hisz­pań­skie, tak o Bale­arach nie można tego powie­dzieć. Ibe­ryj­ski kli­mat jest tu wszech­obecny, a to spra­wia, że nie chce się stąd wra­cać.
Odno­śniki do wpi­sów m.in. o Bar­ce­lo­nie, Valen­cii i innych Hisz­pań­skich mia­stach znaj­dziesz pod tagiem HISZPANIA!


A teraz zapraszam do zdjęć z Palmy:)
Na początek kilka akcentów z miasta. Sucha rzeka, uliczki i powitalny napis nieopodal Mariny.
La Seu, Cathedral Palma de MallorcaPolski akcentu w jednej z uliczek.Pomarańcze, po prostu ;)Potężna powierzchniowo Marina.Plaża mała i wąska, ale wystarczy pojechać kilka km poza miasto i problem znika. Plaza Mayor, rynek Starego Miasta.

0 komentarze:

Prześlij komentarz