2016/04/04

Trójmiejskie siłownie - Calypso Sopot

Trójmiejskie siłownie - Calypso Sopot

Dziś prze­no­simy się do Sopotu. Pod ocenę leci tam­tej­sza siłow­nia Calypso. Duża sieć siłowni, a więc i poziom powi­nien być wysoki. Czy fak­tycz­nie jest? Nie do końca…

Calypso to jedna z kilku siłowni tej sieci w Trój­mie­ście. Jest to rów­nież naj­po­pu­lar­niej­sza siłow­nia w Sopo­cie. Klub o spo­rej powierzchni i dużym poten­cjale. Za kar­net open trzeba zapła­cić tam 169 zł, plus dodat­kowo 100 zł opłaty człon­kow­skiej (jed­no­ra­zowo). Siłow­nia hono­ruje karty mul­ti­sport.

Na wstę­pie wita nas recep­cja, obsługa jest miła i pomocna. W tej kwe­stii nie mam żad­nych zastrze­żeń. Nieco gorzej, ale na­dal dość dobrze pre­zen­tuje się szat­nia. Panuje tam lekki ścisk, co przy dużej ilo­ści ludzi jest męczące. Lepiej jest z szaf­kami, na które zawsze narze­kam, tutaj są one spore, wszyst­kie ciu­chy zmie­ści­łem bez pro­ble­mów.

Powierzch­nia tre­nin­gowa rzecz naj­waż­niej­sza, w Calypso jest ona duża, więc tutaj naj­bar­dziej się roz­pi­szę. Strefa car­dio chyba tro­chę prze­sa­dzona zaj­muje bar­dzo dużą część siłowni. Wiel­bi­ciele tre­nin­gów tle­no­wych będą zado­wo­leni. Na tej samej sali znaj­dują się rów­nież maszyny, któ­rych jakość zosta­wia wiele do życze­nia. W pomiesz­cze­niu obok mamy do dys­po­zy­cji strefę z wol­nymi cię­ża­rami. Jest ona strasz­nie mała, aż nie chce się tam wcho­dzić. Bez wąt­pie­nia naj­więk­szy minus całego klubu.Naj­więk­szym plu­sem za to jest sala do tre­nin­gów funk­cjo­nal­nych. Obszerne pomiesz­cze­nie, podłoga wyło­żona gumą i Cross­fi­towa klatka pre­zen­tują się naprawdę dobrze. Gorzej jest z obcią­że­niem. Tale­rzy jest mało, przez co trzeba ich szu­kać po całej siłowni, a ich stan jest opła­kany, co widać na poniż­szych zdję­ciach. Szalu też nie robią han­tle, rów­nież jest ich za mało.
Przy okazji pierwsze w życiu 150 kg na przysiad wyciśnięte! :)Podsumowując:

Sprzęt: 4

Szatnia: 4

Prysznice, toalety, czystość: 5

Klimat, obsługa: 5

Cena: 3

Ocena ogólna: 4,2 /6

4 komentarze:

 1. Dzięki. Jak tylko przeprowadzę się do Sopotu, pomyślę nad zapisaniem się tam.
  Odzież sportowa

  OdpowiedzUsuń
 2. Fajnie, że oceniasz siłownie :) Moim zdaniem bardzo przydatny wpis dla mieszkańców :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie jesteśmy w stanie ocenić, czy nasza siłownia jest dobra, jeśli nie mamy porównania. Ja to porównanie z każdym miesiącem mam coraz większe, więc dlaczego by się nim nie podzielić ;)

   Usuń