2016/04/07

Trójmiejskie siłownie - CrossCore

Trójmiejskie siłownie - CrossCore

Cros­sCore to chyba naj­lep­szy box cross­fi­towy w Gdań­sku jak nie w całym Trój­mie­ście. Prze­ma­wia za nim wiele aspek­tów, m.in. duża powierzch­nia i spora ilość sprzętu. Raj dla tre­nin­gów funk­cjo­nal­nych.

Cros­sCore to box ulo­ko­wany w kom­plek­sie tre­nin­go­wym Fit­ness Autho­rity wraz z dwiema innymi siłow­niami (Powe­rPitImpuls Fit­ness) przy ulicy Grun­waldz­kiej w Gdań­sku. Cena mie­sięcz­nego kar­netu open wynosi tam 159 zł. Oprócz tego box hono­ruje rów­nież sze­reg róż­nych kart, w tym tą naj­po­pu­lar­niej­szą mul­ti­sport.

Recep­cja i obsługa, jak to zwy­kle bywa rów­nież przy innych testach, bez zarzu­tów. Z czy­stym sumie­niem mogę przejść od razu do szatni, która znaj­duję się na pię­trze i która miło zaska­kuje. Pomiesz­cze­nie, mimo że nie­wiel­kie, to brak w nim ści­sku, nie jest zagra­cone milio­nem sza­fek. A jak już o szaf­kach mowa, to mamy kolejny plus, czyli ich wiel­kość. Bez pro­blemu zmie­ścimy w nich ciu­chy i torbę.
Pokaźna powierzch­nia tre­nin­gowa to tak, jak pisa­łem na początku duża zaleta tego box’u. Nie musimy się mar­twić o tłok i to jest coś, co oso­bi­ście sobie bar­dzo cie­nie. Sprzętu na pewno też nam nie zabrak­nie. Jest kilka bram, są ławeczki, sztangi, drążki, kółka gim­na­styczne, opony i wiele wię­cej przy­rzą­dów, które potra­fią umi­lić tre­ning. W kilku sło­wach jest wszystko, w co powi­nien być wypo­sa­żony box cross­fi­towy.
Podsumowując:

Sprzęt: 6

Szatnia: 5

Prysznice, toalety, czystość: 5

Klimat, obsługa: 5

Cena: 4

Ocena ogólna: 5,0 /6


0 komentarze:

Prześlij komentarz