2016/04/14

Uginanie ramienia z hantlem na modlitewniku.

Uginanie ramienia z hantlem na modlitewniku.

Ugi­na­nie ramie­nia z han­tlem na modli­tew­niku to jedno z moich ulu­bio­nych ćwi­czeń na bicepsy. Pole­cam to ćwi­cze­nie w postaci lekko zmo­dy­fi­ko­wa­nej, przy uży­ciu zwy­kłej ławki z regu­la­cją pochyłu.

Ugi­na­nie ramie­nia z han­tlem na modli­tew­niku z ang. One Arm Dumb­bell Pre­acher Curl, to ćwi­cze­nie, które mocno izo­luje nam prace bicepsa. W związku z tym już nie­wielki cię­żar han­tla potrafi dać nie­źle w kość. Ćwi­cze­nie jest o tyle uni­wer­salne, że przy barku modli­tew­nika na siłowni możemy wyko­rzy­stać zwy­kłą ławkę z regu­la­cją opar­cia. I tak jak już pisa­łem powy­żej, jest to nawet opcja lep­sza.

Pochy­le­nie opar­cia ławki powinno być bli­skie 90 stopni.
Spo­sób wyko­na­nia:
Uginanie ramienia z hantlem na modlitewniku.

Opie­ramy ramię na modli­tew­niku lub ławce. Stan­dar­dowo powin­ni­śmy mieć ją pod samą pachą, ja pole­cam oprzeć tylko łokieć. Nie upo­śle­dzamy wtedy tri­cep­sów, zakres ruchu jest lep­szy i osta­tecz­nie pompa mię­śniowa też jest lep­sza. W dłoni pod­chwy­tem trzy­mamy han­tla, przedra­mię usta­wione pio­nowo. Z tej pozy­cji możemy zacząć powoli opusz­czać rękę, cały czas kon­tro­lu­jąc ruch. Nie dopro­wa­dzamy do cał­ko­wi­tego wypro­sto­wa­nia się łok­cia, biceps powi­nien być cią­gle napięty. Następ­nie wyko­nu­jemy ugi­na­nie ramie­nia do pozy­cji wyj­ścio­wej, czyli pio­nowa pozy­cja przedra­mie­nia.0 komentarze:

Prześlij komentarz