2016/05/28

2016/05/25

Just7gym, TechnoGym, Blackroll, czyli w skrócie o Fit-Expo 2016.

Just7gym, TechnoGym, Blackroll, czyli w skrócie o Fit-Expo 2016

Fit-Expo w Pozna­niu już za nami. Nie będę się tutaj roz­pi­sy­wał o tar­gach pod wzglę­dem ogól­nym, orga­ni­za­cja, atrak­cje itd. Sku­pie się raczej na tym, co naj­waż­niej­sze, czyli na samych wystaw­cach. A o któ­rych dokład­nie, pod­po­wie­dział już tytuł.

2016/05/23

2016/05/19

Przyciąganie kolan do klatki piersiowej w zwisie na drążku

Przyciąganie kolan do klatki piersiowej w zwisie na drążku
               fot. bodyrock.tv

Przy­cią­ga­nie kolan do klatki pier­sio­wej w zwi­sie na drążku, ćwi­cze­nie, któ­rego nie powinno zabrak­nąć w naszym pla­nie tre­nin­go­wym na mię­śnie brzu­cha. Możemy wyko­nać je na dwa spo­soby, którą wer­sje Ty wybie­rasz?

2016/05/15

2016/05/11

2016/05/08

2016/05/04

Fit Expo Poznań 2016

Fit Expo Poznań 2016

Nie­spełna trzy tygo­dnie, tyle czasu zostało do kolej­nej edy­cji tar­gów Fit Expo w Pozna­niu. Orga­ni­za­to­rzy jak zwy­kle przy­go­to­wali wiele atrak­cji dla zwie­dza­ją­cych, dla­tego nie może Cię tam zabrak­nąć!

2016/05/02