2016/05/11

100-letnia kobieta ustanowiła rekord w biegu na 100 m!

100-letnia kobieta ustanowiła rekord w biegu na 100 m!

100-let­nia kobieta wystar­to­wała w biegu na 100 m i usta­no­wiła nowy rekord w swo­jej kate­go­rii wie­ko­wej (+100 lat). 1 minuta i 17 sekund, tyle czasu potrze­bo­wała na poko­na­nie tego dystansu.

Usain Bolt na prze­bie­gnię­cie stu metrów potrze­bo­wał nie­spełna dzie­się­ciu sekund. Rekord Świata Kobiet to pra­wie jede­na­ście sekund. Pani z poniż­szego fil­miku zajęło to grubo ponad minutę. Nie byłoby w tym nic nad­zwy­czaj­nego, gdyby nie jej wiek. Sto lat, praw­do­po­dob­nie mało kto z nas czy­ta­ją­cych ten wpis, w ogóle dożyje takiego wieku, a bie­ga­niu już nawet nie wspo­mnę. Żeby tego było mało, nowa rekor­dzistka po biegu zro­biła jesz­cze kilka pom­pek, świece i z uśmie­chem poszła do domu!
Tre­ningi lub ich brak, zdrowe i fast­fo­odowe odży­wia­nie, alko­hol, papie­rosy i nar­ko­tyki. Tryb życia, w jakim funk­cjo­nu­jemy dziś, ma wypływ na nasze życie w przy­szło­ści. „Sta­rość nie radość”, tak nie musi być. Pamię­taj­cie, dużo zależy tutaj od nas samych!

0 komentarze:

Prześlij komentarz